ôn tập vật lý: vật lý hạt nhân

Tham khảo tài liệu 'ôn tập vật lý: vật lý hạt nhân', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chuyên đề 2 VẬT LY HAT NHAN CAU TẬO HẬT NHAN NGUYÊN TỬ Theo Rutherford nguyên tử rất nhỏ co đường kính khoảng 10-8m bao gom một hạt nhân ở giưa xung quanh co cảc electron Hạt nhản co kích thườc rat nho khoảng 10-14m đến 10-15m đườc câu tạo từ cảc hạt nho hờn goi lả nuclon. co 2 loai nuclon - Proton ky hiệu p mang điện tích nguyen tô e khoi lường mp 1 lờn hờn khoi lường electron khoảng 1840 lản - Nờtron ky hiẹu n khong mang điẹn tích khoi lường mn 1 Nếu mọt nguyen to co so thứ tự Z trong bảng tuản hoan Mendeleev Z goi lả nguyen tư so thì nguyen tư cua no se co Z electron ờ vo ngoải hat nhản cua nguyen tư ay chứa Z proton vả N nờtron. Vo electron co đien tích -Ze Hat nhản co đien tích Ze Nguyen tử ờ đieu kien bình thường lả trung hoa ve đien so nuclon trong mot hat nhản lả A Z N A goi lả khoi lường so hoặc so khoi lường nguyen tư Ví du - Nguyen tử Hydro co Z 1 co 1e- ờ vo ngoải hat nhản co 1 proton va khong co nờtron so kho i A 1 - Nguyen tử Carbon co Z 6 co 6e- ờ vo ngoải hat nhản co 6 proton vả nờtron so khoi A Z N 12 - Nguyen tử natri co Z 11 co 11e- ờ vo ngoải hat nhản co chưa 11 proton va 12 nờtron. so khoi A Z N 11 12 23 Mot nguyen tư hoặc hat nhản cua no đườc kí hieu bang cach ghi ben canh kí hieu hoa hoc nguyen tư so ờ phía trườc vả so khoi ờ phía tren. Ví du 1H X 23N Lực hat NHAN Mặc du hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các hạt mang điện cùng dấu hoặc không mang điện nhưng lại khá bên vưng. Do đô lực liên kêt giưa chung cô bán chát khác vôi trong lực lực điện lực tư đông thôi phái rát mánh so vôi các lực đo. Lực liên kêt náy goi lá lực hát nhán. Lực hát nhán chỉ mánh khi khoáng cách giựá 2 nuclon báng hoác nho hôn kích thưôc củá hát nhán cô 10-13m goi lá bán kính tác dung củá lực hát nhán. ĐỒNG VỊ Các nguyên tự má hát nhán co cung so proton Z nhựng co so nôtron N khác nháu goi lá đong vị Ví du - Hydro co 3 đong vị 1h 2h H3 Các đong vị co cung so êlêctron nên chung co cung tính chát hóá hoc ĐƠN VỊ KHỒI LƯỢNG NGUYÊN TỬ Đôn vị khoi

TÀI LIỆU LIÊN QUAN