ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2011 LẦN 5

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học 2011 lần 5', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Tr-êng L ing thÕ Vinh -Hụ néi. Ò thi thồ H lỌn I . M n To n 180 PhỌn b t buéc. C u 1. 2 iỏm Cho hụm sè y x 1 1. Kh o s t sù biÕn thian vụ vĩ ả thh C cha hụm sè . 2. Txm taa é iÓm M sao cho khoang c ch tõ iÓm I 1 2 tíi tiÕp tuyÕn cha C txi M lụ lín nhÊt . CÍU 2. 2 iỏm . 1. Giĩi ph ing trxnh 2sin2x sin2x sinx cosx 1 0 . 2. Txm gi trh cha m Ó ph ing trxnh sau y cã nghiốm duy nhÊt log0 5 m 6 x log2 3 2 x x2 0 CÍU 3 . 1 iỏm TÝnh tÝch ph n I f x 4 x -dx . . 1 x CÍU 4. 1 iỏm . Cho t0 diốn ABCD cã ba cxnh AB BC CD i mét vu ng gãc víi nhau vụ AB BC CD a . Gai C vụ D lỌn l-ĩt lụ hxnh chiÕu cha iÓm B tran AC vụ AD. TÝnh thó tÝch tÝch t0 diốn ABC D . CÍU 5. 1 iỏm Cho tam gi c nhan ABC txm gi trh bĐ nhÊt cha biÓu th0c S cos3A 2cosA cos2B cos2C . PhỌn tù chàn thÝ sinh ch0 lụm mét trong hai phỌn A hole B PhỌn A CÍU 6A. 2 iỏm . 1. Trong m t ph ng taa é Oxy cho tam gi c ABC víi A 1 1 B 2 5 0nh C n m tran -êng th ng x 4 0 vụ trang t m G cha tam gi c n m tran -êng th ng 2x 3y 6 0 . TÝnh diốn tÝch tam gi c ABC. 2. Trong kh ng gian víi hố taa é Oxyz cho hai -êng th ng d vụ d lQn l-ĩt cã ph ing trxnh d x y z vụ d 1 x 2 z 5 y 3 . 2 1 Chong minh r ng hai -êng th ng ã vu ng gãc víi nhau. ViÕt ph ing trxnh mffit ph ng a i qua d vụ vu ng gãc víi d 0 1 2 x 3 X0 n CvU A. 1 iỏm TÝnh teng S C0 2C0 3C0 4C0 - 1 n 1 C0 PhỌn B. CÍU 6B. 2 iỏm 1. Trong m t ph ng taa é Oxy cho tam gi c ABC víi A 2 1 B 1 2 trang t m G cna tam gýc n m tran -êng th ng x y 2 0 . Txm taa é 0nh C biÕt diốn tÝch tam gi c ABC b ng 13 5 . 2. Trong kh ng gian víi hố taa é Oxyz cho hai -êng th ng d vụ d lỌn l-ĩt cã ph ing trxnh d x z vụ d 1 x 2 z 5 y 3 . 2 1 ViÕt ph ing trxnh m t ph ng a i qua d vụ txo víi d mét gãc 300 CW7B. 1 iỏm TÝnh t ng S C 0 2C 3C2 n 1 C 1 pp n m n To n. C u 1. 1. TEp x c hnh x 1. 2x -1 3 3 y . 2 y - . 2 x 1 x 1 x 1 2 Bĩng biÕn thian Tiõm cEn 0ng x 1 tiõm cEn ngang y 2 2. NÕu Ml x0 2----- le C thx tiÕp tuyÕn t1 M cã ph ng trxnh r x0 1 y 2 - - x xữ hay 3 x xữ xữ 1 2 y 2 3 xữ 1 0 x0 1 x0 1 . Khoĩng c ch tõ I

TÀI LIỆU LIÊN QUAN