Bài 5: Quan hệ lao động

Quan hệ lao động là toàn bộ những quan hệ có liên quan đến quyần, nghĩa vụ, quyền lợi giữa các bên tham gia quá trình lao động. Quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động trong quá trình lao động. Mục đích là xây dựng lao động quan hệ tốt đẹp. | BÀI 4 ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Bùi Đình Bắc BÀI 5 QUAN HỆ LAO ĐỘNG Collect by Company Logo Quan hệ lao động là toàn bộ những quan hệ có liên quan đến quyền, nghĩa vụ, quyền lợi giữa các bên tham gia quá trình lao động. Quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động trong quá trình lao động. Mục đích là xây dựng được quan hệ lao động tốt đẹp I. KHÁI NIỆM Collect by Company Logo ĐỂ XÂY DỰNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG TỐT ĐẸP Collect by Company Logo CHỦ THỂ CẤU THÀNH QUAN HỆ LAO ĐỘNG NHÀ NƯỚC Collect by Company Logo NỘI DUNG QHLĐ dung QHLĐ Theo trình tự thời gian hình thành và kết thúc: Các QHLĐ thời kỳ tiền QHLĐ (Tuyển dụng) Các QHLĐ trong quá trình lao động (Ký HĐ và làm việc) Các QHLĐ thuộc hậu quan hệ (Sau chấm dứt HĐ) Theo quyền lợi và nghĩa vụ: Các quan hệ liên quan đến quyền lợi người lao động (Lương, thưởng, hưu trí ) Các quan hệ liên quan đếm nghĩa vụ (Chấp hành nội quy, .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN