BÀI 4: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Tổ chức cần làm gì và làm như thế nào để trợ giúp cá nhân phát triển nghề nghiệp. và phải làm công việc phát triển sự nghiệp như là một chiến lược kinh doanh cốt lõi nếu mong muốn sống sót trong môi trường kinh doanh cạnh tranh gay gắt và toàn cầu hóa hiện nay

TÀI LIỆU LIÊN QUAN