BÀI 3 TUYỂN DỤNG

Quy trình tuyển dụng gồm các yếu tố sau: Là quá trình nhận dạng và thu hút một số ứng viên để sau này từ đó tuyển chọn một số người để nhận vào làm chọn là quá trình đánh giá và chọn lọc kỹ lưỡng các ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc đặt ra của tổ chức | BÀI 3 TUYỂN DỤNG Bùi Đình Bắc MỤC TIÊU TUYỂN DỤNG Tuyển được đúng người, cho đúng công việc và vào đúng thời điểm cần thiết XÁC ĐỊNH NHU CẦU TUYỂN DỤNG Cầu sản phẩm Năng suất LĐ Thị trường LĐ bên trong Thị trường LĐ bên ngoài CẦU LAO ĐỘNG CUNG LAO ĐỘNG NHỮNG ĐIỀU KIỆN VÀ CÁC GIẢI PHÁP LỰA CHỌN (Nguồn: Luis R. Gomez-Mejia; David B. Balkin; Robert L. Cardy: Managing Human Resources; Prentice Hall International, Inc, Trang 65) NHU CẦU TUYỂN DỤNG QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG Chiêu mộ Lựa chọn Hòa nhập vào Công ty THÁCH THỨC CỦA TUYỂN DỤNG Xác định Đặc trưng nào quan trọng đối với việc hoàn thành công việc Ai Là người ra quyết định Nhân tố thúc đẩy Hoàn thành = Khả năng x Thúc đẩy Đo lường Các nhân tố ấy thế nào Thách thức I. CHIÊU MỘ Khái niệm Là quá trình nhận dạng và thu hút một số ứng viên để sau này từ đó tuyển chọn một số người để nhận vào làm việc. 2. Mục tiêu Thu hút ứng viên giỏi có khả năng 2 Thu hút ứng viên sẵng sàng chấp nhận việc làm 3 Nâng cao hình ảnh của công ty 4 Với chi phí

TÀI LIỆU LIÊN QUAN