Báo cáo tốt nghiệp: Một số công tác nhằm hoàn thiện công tác lập báo cáo và phân tích báo cáo tài chính tại công ty cơ khí và thiết bị điện Đà Nẵng

Báo cáo tốt nghiệp: Một số công tác nhằm hoàn thiện công tác lập báo cáo và phân tích báo cáo tài chính tại công ty cơ khí và thiết bị điện Đà Nẵng trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về lập và phân tích báo cáo tài chính, thực trạng và 1 số suy ngẫm nhằm hoàn thiện công tác lập báo cáo và phân tích báo cáo tài chính tại công ty cơ khí và thiết bị điện Đà Nẵng. | Một số công tác nhằm hoàn thiện công tác lập báo cáo và phần tích báo cáo tài chính tại công ty cơ khí và thiết bị điện đà năng Phần I Những vấn đề lý luận cơ bản về lập và phân tích báo cáo tài chính vấn đề lý luận về lập báo cáo tài chính nghĩa nội dung của hệ thống báo cáo tài chính nghĩa Báo cáo Kế toán là sản phẩm của quá tr ình thu thập đo lường xử lý thông tin tại bộ phận Kế toán của doanh nghi nhằm cung cấp những thông tin hữu ích cho những ai quan tâm đến Doanh nghiệp DN .Do tính đa dạng của đối tượng sử dụng thông tin Kế toán và nhu cầu về thông tin Kế toán giữa các đối tượng khác nhau nên việc xây dựng các báo cáo Kế toán cũng phải quan tâm đến đặc điểm của từng đối tượng sử dụng. Đối với nhà quản lý DN Báo cáo Kế toán cung cấp cho các nhà quản lý những thông tin theo yêu cầu cụ thể của họ vào bất kỳ thời điểm nào nhằm phục vụ cho công tác điều hành và chỉ đạo hoạt động kinh doanh hoạt độnh tài chính của toàn doanh nghiệp. Đối với các đối tượng bên ngoài Doanh nghiệp người chủ sở hữu các tổ chức tín dụng khách hàng. mỗi đối tượng có nhu cầu thông tin Kế toán riêng ch ẳng hạn như Người chủ sở hữu quan tâm đến nguồn vốn của m ình được sử dụng có hiệu quả không các tổ chức tín dụng xem xét khả năng tài chính của Doanh nghiệp trước khi quyết định cho vay. Thông tin trên báo cáo Kế toán mang tính tổng hợp toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp nhằm phục vụ chủ yếu cho các đối tượng bên ngoài Doanh nghiệp ngoài ra nó còn là căn cứ để các nhà quản lý đề ra các quyết định về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của toàn doanh nghiệp. 2 Nội dung của báo cáo tài chính Một hệ thống báo cáo tài chính gồm các nội dung sau -Bảng cân đối Kế toán -Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Trang 1 Một số công tác nhằm hoàn thiện công tác lập báo cáo và phần tích báo cáo tài chính tại công ty cơ khí và thiết bị điện đà năng -Thuyết minh báo cáo tài chính. Ngoài ra đối với các công ty các tập đo àn kinh tế các liên .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    563    1    20-07-2024
28    308    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.