GIÁO TRÌNH HÓA LÝ LỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG - Chương 6 HÓA HỌC CỦA CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ DI CHUYỂN CHẤT Ô NHIỄM TRONG HỆ THỐNG MÔI TRƯỜNG

KHÍ QUYỂN Là lớp chắn bảo vệ bao gồm các khí bao quanh trái đất, giúp duy trì cuộc sống trên trái đất và bảo vệ nó khỏi môi trường không thuận lợi từ vũ trụ. Khí quyển hấp thụ hầu hết các tia vũ trụ và phần lớn các bức xạ điện từ từ mặt trời. Khí quyển chỉ truyền các tia có bước sóng nằm trong vùng tử ngoại gần, khả kiến, hồng ngoại gần (300 – 2500 nm) và sóng radio (0,10 – 40 ?), ngăn chặn các bức xạ tử ngoại phá huỷ các mô. | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCXỈ http . vn Chương 6 HOA HỌC CỦA CAC THANH PHAN MOI TRƯỜNG VA Sự DI CHỦYỂN CHA t ọ nhiễm trọng hệ thong mOi trường . KHÍ QỦYỂN Là lớp chan bảo vệ bao gom các khí bao quanh trái đất giúp duy trì cuộc sông trên trai đất va bao vệ no khoi moi trướng khong thuận lới từ vú tru. Khí quyện hấp thu hau hết cac tia vu tru va phan lớn cac bừc xa điện từ từ mặt trới. Khí quyên chỉ truyện cac tia co bước song nam trong vung từ ngoai gan kha kiến hong ngoai gan 300 - 2500 nm va song radio 0 10 - 40 p ngan chan cac bừc xa tử ngoai pha huy cac mo co bước sóng dưới 300 nm. Khí quyển đóng vai trò thện chốt trong việc duy trì can bang nhi t của trái đất thông qua sự hấp thụ các tia hong ngoai phất ra từ mat trới va phát . ạ . rc lại xuông bê mặt trái đât. Khí quyện la nguon cung cap oxy can thiết cho sự sôn trên trái đất và khí co2 cần thiết cho qua trình quang hớp cua thừc vạt. No cũng là n Ồm cung cấp nitơ là chất mà các vi khuẩn co định nitớ va cac nha may sản xuất amoniac sử dụng để sản xuất nitớ ớ dang liện kết can thiết cho cuọc song. Khí quyển c nừớc. là môi trường quan trọng đế thực hiện chu trình ó . Thanh phần của khí quyển Khí quyện co chứa các cấu tử chính các cẩ vết. Thanh phan của không khí khô không bị thệ biếu diện thệo tính theo thể tích như sau tử phụ và các cấu từ chừa ớ dang iễm và ở lớp sat bệ mat đất co Các cấu tử chính N 78 09 O 20 94 Hới nừớc 0 1 - 5 Các cấu tử phụ Ar 9 34. 10-1 CO2 3 Các cấu tử dáng vết Nệ 1 8 .10-3 Hệ 5 CH4 Kr 1 NO 2 CO2 1 NO2 H2 Xệ 8 NH3 SO2 Ftif lịgii Titỡng ĐH iưỵham Á Ưtừát http www. . vn 122 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCXỈ http . vn Các chỉ số của khí quyển thay đổi ro rệt theo độ cao. Tỷ khôi của khí quyển giảm mạnh củng với sự tang của độ cao. Ap suất sể giam từ 1 atm đến mức 0 so với mức nước biển đến ớ đo cao 100 km trển mức nứớc biển. Khoi lứớng tong

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.