GIÁO TRÌNH HÓA LÝ LỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG - Chương 7 ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP HÓA LÝ TRONG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NƯỚC

PHƯƠNG PHÁP SA LẮNG Sa lắng được định nghĩa là sự tách lỏng – rắn bằng cách sử dụng lắng trọng lực để làm sạch chất rắn lơ lửng. Trong xử lý nước, quá trình sa lắng được sử dụng: Kiểu I: Lắng các phần tử phân tán không tạo bông trong thể vẩn loãng. Điều này có thể nảy sinh do vì sự lắng đơn giản nước bề mặt trước khi xử lý bằng lọc cát. | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCXỈ http . vn Chương 7 Ap DỤNG PHƯƠNG PHAP HOA LY TRONG CONG NGHỆ XỬ LY MOI trương NƯƠC . PHƯƠNG PHAP sa lang Sa lang được định nghĩa là sự tách long - ran bang cách sử dung lang trọng lực để lam sach chất ran lợ lựng. Trong xử ly nưôc qua trình sa lang được sử dụng Kiểu I Lang cac phan tự phan tan không tao bong trong thể van loang. Điểu nay co thể nay sinh do vì sự lang đôn gian nưôc bể mặt trưôc khi xử ly bang loc cat. Kiểu II Lang cac phan tử tao bong trong thể van loang. Kiểu nay được sử dung sau khi đong tu va tao bông. Cac kiểu khac đươc X hân tán - Kiêu I dựng là sự kết hợp của kiểu I và kiểu II. . Lang đọng các phần co hai kiểu bể lắng bể hình chữ nhật và bể hình tròn. Bể hình chữ nhat như trong Hình 72b. . . _ dai va chiều rộng khoang hằng 2 và cổ độ sâu theo trình tự la 1 5 - 6 m. Giếng để lấy bun ra ngoai đặt ở đáy ngược dòng nước và bùn được lấy ra ngoai nhô mot ban gat di đông. Cac tham so- chính và các giá trị điển hình tron hước bể hình chữ nhật co ty lể giưa chiểu iết kế bể lang la Tốc đo dòng chảy bề mặt sấp xỉ 20 - 35 iiiVngàyýyn2 Thôi gian lưu từ 2-8 giờ Dong chay qua đạp 150 - 300 m3 ngay m2 Cac gia trị trển co thể thay đổi phu thuoc vao hoac la nưôc đa xư ly hoac la nưôc tho để an uong hoac đa ngưng tu nưôc tho. Cac bể lang tượng tự được sư dung trong xư ly nược thai. Trong kiểu sa lang I cac phan tư lang đọc lap va no được gia thiết rang khong co sư tao bong hoac ngưng tu giưa cac phan tử. Ftif ligfi Sif Á Ưtừát http www. . vn 146 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCXỈ http . vn b Hìng . Sơ đồ be lang hình chữ nhật 147 Mk Ihróng ĐH Sưphạm KỊ thuật htto www. th . vn Trườiig ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCXỈ http . vn Hình . Sơ đồ be lang hình tron Phần tử sẽ gia tốc lang xuồng dươi theo chiều thẳng đứng cho đến khi lực keo FD tương đương vơi lức đầy Fị cầc phần tử lẳng vơi vần tốc khong đoi tuần .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.