Y HỌC TRONG XÃ HỘI NGUYÊN THỦY VÀ CHIẾM HỮU NÔ LỆ

Tham khảo tài liệu 'y học trong xã hội nguyên thủy và chiếm hữu nô lệ', y tế - sức khoẻ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Y HỌC TRONG XÃ HỘI NGUYÊN THỦY VÀ CHIẾM HỮU NÔ LỆ CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT 1. Lịch sử Y học bắt đầu vào A. trước công nguyên B. trước công nguyên C. Khoảng 17. 000 năm trước công nguyên D. Thời đại đồ đá cũ sơ kỳ E. Thời đại đồ đá giữa và đồ đá mới 2. Con người tìm ra lửa vào A. Cuối thời kỳ đồ đá cũ sơ kỳ B. Cuối thời kỳ đồ đá cũ hậu kỳ C. Thời đại đồ đá giữa D. Thời đại đồ đá mới E. Thời đại đồ đồng 3. Người Sumerien ở hạ lưu sông A. Tigre B. Nil C. Thame D. Euphrate E. Sene 4. Susrata là phẫu thuật viên nổi tiếng của A. Y học cổ Ai Cập B. Y học cổ La Mã C. Y học cổ Hy Lạp D. Y học cổ Ân Độ E. Y học cổ A Rập 5. Bộ luật Manu có ở thời A. Y học cổ Trung Hoa B. Y học cổ La Mã C. Y học cổ Hy Lạp D. Y học cổ Ân Độ E. Y học cổ A Rập 6. Y học cổ Trung Hoa có một danh y là A. Hoa Đà B. Trương Trọng Cảnh C. Vương Thúc Hòa D. Biển Thước E. Hòang Phủ Mật 7. Hippocrate một thiên tài của nền y học A. Cổ vùng Lưỡng Hà B. Thời cổ Ai Cập C. Cổ Trung Hoa D. Cổ đại Trung Đông E. Thời cổ Hy lạp và La .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    25    1    01-12-2022
15    8    1    01-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.