CÁC QUY ĐỊNH VỀ MIỄN GIẢM THUẾ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong 3 năm đầu áp dụng thuế GTGT (kể từ năm 1999 đến hết năm 2001) mà bị lỗ do số thuế GTGT phải nộp lớn hơn số thuế doanh thu trước đây thì được xét giảm thuế GTGT phải nộp Mức thuế doanh thu để so sánh là mức % tính trên doanh thu. Trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng được miễn thuế doanh thu thì số thuế doanh thu để so sánh bằng không. Cơ sở được xét giảm thuế GTGT | Doanh nghiệp nhà nước; Doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần; Doanh nghiệp Nhà nước giao cho tập thể người lao động, bán cho tập thể , cá nhân hoặc pháp nhân theo quy định tại Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 của Chính phủ; Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty hợp doanh; Doanh nghiệp tư nhân; Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã; Cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công; cơ sở y tế tư nhân, dân lập; cơ sở văn hóa dân tộc được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của Pháp luật; Doanh nghiệp của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; Cá nhân, nhóm kinh doanh hoạt động theo Nghị định số 66-HĐBT ngày 2/3/1992 của Hội đồng Bộ trưởng và hộ cá thể đăng ký kinh doanh theo quy định của Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; Công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở Việt Nam, mua cổ phần, góp vốn vào các doanh nghiệp Việt Nam gọi chung là cơ sở sản xuất kinh doanh có dự án đầu tư đáp ứng đủ các điều kiện về lao động, ngành nghề , lĩnh vực địa bàn được hưởng ưu đãi đầu tư và đã được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì được hưởng các ưu đãi về thuế theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước khi :

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG