NUÔI THÂM CANH TÔM ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM THEO MÔ HÌNH GAqP part 9

* Tính trong động, thực vật dưới nước, lưỡng cư và sản phẩm động, thực vật dưới nước, lưỡng cư Bảng 3PL: Bổ sung danh mục kháng sinh nhóm Fluoroquinonlones cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản. (Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2005/QĐ-BTS ngày 18/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản) | Tính trong động thực vật dưới nước lưỡng cư và sản phẩm động thực vật dưới nước lưỡng cư Bảng 3PL Bổ sung danh mục kháng sinh nhóm Fluoroquinonlones cấm sử dụng trong sản xuất kinh doanh thủy sản. Ban hành kèm theo Quyết định số 26 2005 QĐ-BTS ngày 18 8 2005 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản TT Tên hóa ch ất kháng sinh Đối tượng áp dụng 1 Danofloxacin Thức ăn thuốc thú y 2 Difloxacin hóa chất chất xử lý 3 Enrofloxacin môi trường chất tẩy rửa 4 Ciprofloxacin khử trùng chất 5 Sarafloxacin bảo quản kem bôi da 6 Flumequine tay trong tất cả các khâu 7 Norfloxacin sản xuất giống nuôi 8 Ofloxacin trồng động thực vật 9 Enoxacin dưới nước và lưỡng cư dịch vụ nghề cá và bảo quản chế biến. 10 Lomefloxacin 11 Sparfloxacin - Một số tiêu chuẩn trong và ngoài nước liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm và những quy định về chất lượng sản phẩm khi thương mại trên thị trường. 104 Phụ lục 2 Điều 9 - Phát triển nuôi trồng thuỷ sản Trích Bộ Quy tắc ứng xử nghề cá có trách nhiệm Code of Conduct for Responsible Fisheries FAO Rome 1995 41p bản dịch của Trung tâm Thông tin Khoa học kỹ thuật và Kinh tế thuỷ sản Bộ Thuỷ sản Quy chuẩn ứng xử cho nghề cá có trách nhiệm Hà Nội 2001 đã phát hành 1000 bản những từ để trong ngoặc là những từ được ghi thêm cho rõ nghĩa hơn . Phát triển nuôi trồng thuỷ sản có trách nhiệm bao gồm cả nghề cá dựa vào nuôi trồng thuỷ sản ở những vùng thuộc quyền tài phán quốc gia. Các quốc gia phải thiết lập duy trì và phát triển một khuôn khổ pháp lý và hành chính thích hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển nuôi trồn thuỷ sản có trách nhiệm. Các quốc gia phải xúc tiến phát triển và quản lý nuôi trồng thuỷ sản có trách nhiệm bao gồm cả việc đánh giá trước tác động của phát triển nuôi trồng thuỷ sản đến đa dạng di truyền và tính toàn vẹn của hệ sinh thái trên cơ sở thông tin khoa học tốt nhất. Theo sự cần thiết các quốc gia phải xây dựng và thường xuyên cập nhật các chiến lược và các kế hoạch để đảm bảo cho sự phát triển nuôi trồng thuỷ sản .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.