Quyết định 722/2003/QĐ-BHXH-BT

Quyết định 722/2003/QĐ-BHXH-BT về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành | BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM Số 722 2006 QĐ-BHXH-BT CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 26 tháng 5 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM SỐ 722 2006 QĐ-BHXH-BT NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM Căn cứ Nghị định số 100 2002 NĐ-CP ngày 06 12 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Căn cứ Quyết định số 02 2003 QĐ-TTg ngày 02 01 2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam Căn cứ các quy định hiện hành về Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế bắt buộc Theo đề nghị của Trưởng ban Thu Bảo hiểm xã hội QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bắt buộc. Điều 2 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 7 2003 và thay thế Quyết định số 2902 1999 QĐ-BHXH ngày 23 11 1999 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Điều 3 Chánh Văn phòng Trưởng Ban Thu bảo hiểm xã hội Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Giám đốc BHXH các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Huy Ban Đã ký QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ THU BẢO HIẾM XÃ HỘI BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC Ban hành kèm theo Quyết định số 722 QĐ-BHXH ngày 26 tháng 5 năm 2003 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam 1. Đối tượng mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội BHXH bảo hiểm y tế BHYT bắtbuộc. 1. Đối tượng . Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc . Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định lại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 01 2003 NĐ-CP ngày 09 01 2003 của Chính phủ gồm a. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên và hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các doanh nghiệp cơ quan tổ chức sau - Doanh nghiệp thành lập hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước bao gồm doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
127    262    10    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.