Bài giảng ứng dụng tin học trong xây dựng part 3

- Khối lượng các hạng mục công trình và chi phí xây dựng có phụ biểu kèm theo - Nhu cầu, điều kiện về nguyên vật liệu, xây dựng, phương án cung cấp - Các biện pháp phòng cháy chữa cháy, vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động. b. Tổ chức thi công xây lắp và tông tiến độ xây dựng: - Phương án tổ chức thi công (địa bàn thi công, cung ứng nguyên vật liệu điện, nước thi công, điều kiện về xây dựng – thiết bị thi công, lao động kỹ thuật và lao động phổ. | - Khối lượng các hạng mục công trình và chi phí xây dựng có phụ biểu kèm theo - Nhu cầu điều kiện về nguyên vật liệu xây dựng phương án cung cấp - Các biện pháp phòng cháy chữa cháy vệ sinh công nghiệp an toàn lao động. b. Tổ chức thi công xây lắp và tông tiến độ xây dựng - Phương án tổ chức thi công địa bàn thi công cung ứng nguyên vật liệu điện nước thi công điều kiện về xây dựng - thiết bị thi công lao động kỹ thuật và lao động phổ thông phụ vụ thi công xưởng phụ vụ xây lắp . - Lựa chọn giải pháp thi công hình thức thi công trên cơ sở phân tích so sánh các phương án kỹ thuật. - Các phương án về tổng tiến độ thi công xây lắp có sơ đồ kèm theo phân tích so sánh và kết luận phương án hợp lý được lựa chọn. - Yêu cầu thiết kế thi công. 9. Tổ chức quản lý và bố trí lao động 10. Phân tích tình hình tài chính kinh tế 17 CHƯƠNG 3. HOẠCH ĐỊNH VÀ LẬP TIẾN ĐỘ Dự ÁN XÂY DỰNG . Giới thiệu . Hoạch định dự án Hoạch định dự án HĐDA là quá trình sắp xếp và quản lý các công tác công việc nhằm hoàn thành mục tiêu của dự án. Nghĩa là giải quyết các vấn đề lập thời gian biểu cho các công tác và nguồn lực con người thiết bị nguyên vật liệu . để thực hiện dự án. Hon nữa nó cũng là cơ sở để kiểm soát và đánh giá quá trình thực hiện dự án. . Các bước trong hoạch định dự án - Xác định mục tiêu và phạm vi của dự án - Tìm kiếm thông tin - Thiết lập cấu trúc phân chia công việc - Thiết lập bảng báo cáo cho mỗi công tác - Thiết lập sơ đồ trách nhiệm - Ước tính thời gian ngân sách nguồn lực được đòi hỏi cho mỗi công tác - Đánh giá sửa đổi - Chuẩn bị kế hoạch ngân sách và thời gian biểu - Phê chuẩn . Tiêu chuẩn đánh giá việc hoạch định dự án thành công - Nội dung Hoạch định nên đầy đủ chi tiết cần thiết nhung không nên quá chi tiết làm nó trở nên phức tạp. Nghĩa là nội dung hoạch định phải rõ ràng không mơ hồ. - Có thể hiểu được mọi người có thể dễ dàng hiểu được mục tiêu của mỗi công việc và thực hiện nó như thế nào. - Có thể thay đổi được một hoạch định dự án hiệu quả là nó

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
131    97    2    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.