Bài giảng ứng dụng tin học trong xây dựng part 4

CHƯƠNG 4. THEO DÕI VÀ KIỂM SOÁT DỰ ÁN XÂY DỰNG . Các khái niệm cơ bản . Kiểm soát dự án a. Định nghĩa: Kiểm soát dự án là một quá trình gồm 3 bước: Thu thập số liệu về TIẾN ĐỘ, CHI PHÍ và KHỐI LƯỢNG công tác đạt được. So sánh các thông tin này với kế hoạch và các yêu cầu đã đề ra. Thực hiện các biện pháp sửa đổi, hiệu chỉnh nhằm đạt được mục tiêu đã đề ta. | CHƯƠNG 4. THEO DÕI VÀ KIỂM SOÁT Dự ÁN XÂY DựNG . Các khái niệm cơ bản . Kiểm soát dự án a. Định nghĩa Kiểm soát dự án là một quá trình gồm 3 bước - Thu thập số liệu về TIẾN ĐỘ CHI PHÍ và KHỐI LƯỢNG công tác đạt được. - So sánh các thông tin này với kế hoạch và các yêu cầu đã đề ra. - Thực hiện các biện pháp sửa đổi hiệu chỉnh nhằm đạt được mục tiêu đã đề ta. b. Các dạng kiểm soát dự án - Kiểm soát về thời gian - Kiểm soát chi phí - Kiểm soát các yêu cầu về chất lượng Trong thực tế nếu kiểm soát từng phần có thể đem lại hiệu quả tối đa cục bộ nhưng chưa chắc đã đem lại hiệu quả tối đa toàn phần. Do đó thông thường các hệ thống kiểm soát dự án là tổ hợp của 3 thành phần nói trên. Trong phương pháp này người ta cố gắng kiểm soát được cả chi phí và tiến độ còn yêu cầu về kỹ thuật là ưu tiên số một. Có 2 loại kiểm soát - Kiểm soát bên trong là hệ thống và các quy trình giám sát co phía thực hiện dự án tiến hành. - Kiểm soát bên ngoài là các qui trình và tiêu chuẩn kiểm soát được ấn định bởi chủ dự án tiến hành. Mô hình của hệ thống kiểm soát - Hệ thống đơn giản có một chu trình phản hồi thông tin - Hệ thống cấp cao có nhiều chu trình phản hồi thông tin có thể điều chỉnh mục tiêu hay tiêu chuẩn các hệ thống giám sát phụ. c. Các bước kiểm soát dự án thông thường có 4 bước Bước 1 Thiết lập các tiêu chuẩn yêu cầu đối với dự án - Các đặc trưng kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế có sửa đổi phải được bàn bạc và ghi thành văn bản . - Ngân sách của dự án - Các loại chi phí - Các nguồn lực yêu cầu Bước 2 Giám sát - Quan sát các công việc đã thực hiện trong thực tế Bước 3 Kiểm tra 25 - So sánh các tiêu chuẩn yêu cầu về các công việc đã thực hiện trong thực tế tính cho đến ngay kiểm tra. - Ước tính thời gian và chi phí để hoàn thành các công việc còn lại để hoàn tất toàn bộ dự án. Bước 4 Điều chỉnh - Thực hiện các biện pháp sửa chữa hiệu chỉnh khi các kết quả thực tế có sự khác biệt so với các tiêu chuẩn đã đề ra. d. Các vấn đề khó khăn thường gặp trong kiểm soát dự án - Chỉ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
109    257    1    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.