Ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường lên sự tạo protocorm và sự sinh

Nhân giống và bảo quản các giống cây trồng có giá trị kinh tế là một việc làm cần thiết để phát triển nông nghiệp. Để phục vụ cho công tác nhân giống, trước đây các phương pháp truyền thống thường được sử dụng như : tách, chiết, giâm cành, cho hệ số nhân thấp và cây giống dễ bị thoái hoá qua một số thế hệ. Hiện nay kỹ thuật nhân giống in vitro được tiến hành nghiên cứu và đưa vào áp dụng trong thực tiển sản xuất và đã thành công đối với nhiều loại cây | Luaän vaên toát nghieäp 1 Chöông 1 GIÔÙI THIEÄU VAØ TOÅNG QUAN TAØI LIEÄU Giôùi thieäu Ñaët vaán ñeà Nhaân gioáng vaø baûo quaûn caùc gioáng caây troàng coù giaù trò kinh teá laø moät vieäc laøm caàn thieát ñeå phaùt trieån noâng nghieäp. Ñeå phuïc vuï cho coâng taùc nhaân gioáng, tröôùc ñaây caùc phöông phaùp truyeàn thoáng thöôøng ñöôïc söû duïng nhö : taùch, chieát, giaâm caønh, cho heä soá nhaân thaáp vaø caây gioáng deã bò thoaùi hoaù qua moät soá theá heä. Hieän nay kyõ thuaät nhaân gioáng in vitro ñöôïc tieán haønh nghieân cöùu vaø ñöa vaøo aùp duïng trong thöïc tieån saûn xuaát vaø ñaõ thaønh coâng ñoái vôùi nhieàu loaïi caây khaùc nhau. Öu ñieåm cuûa kyõ thuaät naøy laø cho söï ñoàng nhaát veà kieåu hình, tính di truyeàn oån ñònh, taïo caây saïch beänh, cho heä soá nhaân lôùn trong thôøi gian ngaén maø khoâng phuï thuoäc vaøo thôøi tieát trong naêm, giuùp caây thu hoaïch ñoàng loaït. Phöông phaùp nhaân gioáng in vitro ñaõ môûø ra moät höôùng phaùt trieån môùi trong ngaønh noâng nghieäp giuùp thuùc ñaåy taêng saûn löôïng, chaát löôïng caây gioáng toát, ñaûm baûo nhu caàu ngöôøi saûn xuaát vaø tieâu duøng. Vôùi möùc soáng ngaøy caøng cao cuûa con ngöôøi, beân caïnh vieäc thoûa maõn nhu caàu veà aên, maëc thì vieäc thoõa maõn nhu caàu veà tinh thaàn laø khoâng theå thieáu. Trong noâng nghieäp, neáu caùc loaøi caây coù giaù trò kinh teá nhö: caây löông thöïc, caây coâng nghieäp, caây aên quaû coù vai troø nuoâi soáng con ngöôøi thì caây hoa kieång ñoùng vai troø quan troïng trong ñôøi soáng tinh thaàn con ngöôøi. Noù bieåu töôïng cho veû ñeïp, cho haïnh phuùc vaø söùc soáng cuûa con ngöôøi. Hieän nay hoa ñöôïc söû duïng roäng raõi khaép nôi vaøo nhieàu dòp nhö: leã, teát, hoäi hoïp, Do vaäy, vieäc phaùt trieån caây hoa vaø xaây döïng hoaøn thieän quy trình nhaân nhanh caùc gioáng caây hoa laø moät vieäc laøm caàn thieát. Hoa lan Vanda ñeïp, ña daïng maøu saéc, hình daïng, duøng laøm hoa caét caønh hoaëc troàng chaäu, raát thích hôïp vôùi vuøng .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.