Báo cáo khoa học: " Áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính"

Tuyển tập những báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học vinh tác giả: Đặng Thúy Anh, Áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính. | ĐẠI HỌC VINH TẠP CHÍ KHQA HỌC TẬP XXXVI số 2A-2007 Áp DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIEM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐẶNG THÚY ANH a Tóm tắt. Nhiệm vụ của kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính là thu thập đầy đủ các bằng chứng kiểm toán có hiệu lực để làm cán cứ hợp lý cho những ý kiến của kiểm toán viên. Tuy nhiên bất cứ cuộc kiểm toán nào cũng có giối hạn về thời gian và chi phí kiểm toán. Vì thế kiểm toán viên phải lựa chọn những thủ tục kiểm toán phù hợp hiệu quả. Một trong những thủ tục kiểm toán đó là thủ tục phân tích. Bài viết này đề cập đến cách áp dụng thủ tục phân tích trong các giai đoạn của kiểm toán. Đó là các tỷ suất tài chính các thủ tục phân tích áp dụng có hiệu quả trong kiểm toán báo cáo tài chính. Hoạt động kiểm toán trên thế giối đã phát sinh hàng trám nám trưốc đây và ngày càng phát triển mạnh mẽ thâm nhập vào mọi ngành mọi lĩnh vực kinh tế. Kiểm toán có vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng. Một trong những ý nghĩa của kiểm toán là tạo niềm tin cho những người quan tâm đến thông tin tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên để giảm rủi ro của những người quan tâm khi sử dụng thông tin do kiểm toán cung cấp thì ý kiến do kiểm toán viên KTV đưa ra phải xác đáng. Muốn vậy KTV phải thu thập đầy đủ các bằng chứng có hiệu lực để làm cán cứ cơ sỏ cho những ý kiến của KTV bằng việc sử dụng các phương pháp kiểm toán như phương pháp đối chiếu trực tiếp đối chiếu logic phương pháp kiểm kê thực nghiệm điều tra. Tuy nhiên bất cứ cuộc kiểm toán nào cũng tính tối hiệu quả tức là phải có sự cân đối giữa chi phí và kết quả. Đặc biệt là đối vối kiểm toán độc lập lĩnh vực kiểm toán chủ yếu là kiểm toán Báo cáo tài chính. Như vậy làm thế nào để trong thời gian kiểm toán nhất định vối chi phí kiểm toán nhất định mà kiểm toán viên vẫn đưa ra ý kiến xác đáng về báo cáo tài chính BCTC vẫn đảm bảo chất lượng của cuộc kiểm toán. Việc áp dụng thủ tục phân tích giúp KTV giải quyết được vấn đề này. 1. Các tỷ suất tài chính trong thủ tục phân tích khi kiểm toán

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.