Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Phát triển có hiệu quả các khu công nghiệp ở Nghệ An nhằm đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá."

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học vinh tác giả: 1. Nguyễn Đăng Bằng, Nguyễn Văn Thành, Phát triển có hiệu quả các khu công nghiệp ở Nghệ An nhằm đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại là quá trình chuyển biến kinh tế-xã hội ở một cộng đồng người từ nền kinh tế với mức độ tập trung tư bản nhỏ bé (xã hội tiền công nghiệp) sang nền kinh tế công nghiệp. Công nghiệp hóa là một phần của quá trình hiện đại hóa. Sự chuyển biến. | ĐẠI HỌC VINH TẠP CHÍ KHOA HỌC TẬP XXXVI sổ 1B-2007 PHÁT TRIỂN có HIỆU QUẢ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở NGHỆ AN NHẰM ĐAY NHANH TIEN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HOÁ NGUYỄN ĐẢNG BẰNG a NGUYEN VẢN THÀNH b Tóm tắt. Thời gian qua Nghệ An đã phát triển các khu công nghiệp KCN . Bên cạnh những khó khán hạn chế Nghệ An đã đạt được những thành tựu nhất định. Hiện nay tỉnh đã có 5 KCN đang mời gọi đầu tư. Các KCN đã thu hút được 37 dự án. Các dự án đã đi vào hoạt động bưốc đầu sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Thời gian tối Nghệ An cần hoàn thiện quy hoạch KCN thực hiện tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng nâng cao chất lượng và hiệu quả dự án đầu tư xây dựng đong bộ các biện pháp bảo vệ môi trường đào tạo nguOn nhân lực và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nưốc đối vối các khu KCN. Nhờ đó Nghệ An sẽ cải thiện môi trường đầu tư đẩy mạnh sự phát triển các KCN góp phần vào sự nghiệp CNH HĐH đất nưốc. Chiến lược phát triển công nghiệp 2005-2010 đã được Đảng ta khẳng định Phát triển có hiệu quả các khu công nghiệp khu chế xuất xây dựng một số khu công nghệ cao hình thành các cụm công nghiệp lốn và khu kinh tế mỏ . Thế mạnh của khu công nghiệp không chỉ thu hút vốn đầu tư và công nghệ tiên tiến của các nưốc phát triển từng bưốc hội nhập kinh tế khu vực và thế giối mà còn tạo điều kiện phát triển công nghiệp theo quy hoạch kiểm soát và xử lý chất thải công nghiệp bảo vệ môi trường sinh thái bảo vệ an ninh quốc phòng nâng cao hiệu quả sử dụng đất vốn đầu tư náng lực xuất khẩu tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động và đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Để thực hiện chiến lược đó trong những nám qua tỉnh Nghệ An đã từng bưốc xây dựng quy hoạch và phát triển các khu công nghiệp. Vượt lên những khó khán thách thức các KCN ỏ Nghệ An đã trỏ thành điểm nhấn động lực cho chiến lược phát triển công nghiệp của cả tĩnh. Các dự án hoạt động đã mang lại hiệu quả nhất định. Tuy vậy bài toán về khu công nghiệp nói chung và Nghệ An nói riêng vẫn chưa tìm được lời giải. Vì vậy để nâng cao hiệu quả

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
36    4    1    15-08-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.