Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Tính năng động nghệ thuật của văn học hiện đại Việt Nam và một cách nhìn hành trình thể loại"

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo nghiên cứu khoa học: "tính năng động nghệ thuật của văn học hiện đại việt nam và một cách nhìn hành trình thể loại"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐẠI HỌC VINH TẠP CHÍ KHQA HỌC TẬP XXXVI số 1B-2007 TÍNH NẢNG ĐỘNG NGHỆ THUẬT CỦA VẢN HỌC HIỆN ĐẠI VIỆT NAM VÀ MỘT CÁCH NHÌN HÀNH TRÌNH THỂ LOẠI LÊ VẢN TÙNG a Tóm tắt. Bài báo đề xuất phạm trù tính năng động nghệ thuật một trong nám đặc điểm loại hình của ván học hiện đại để thấy rõ một quy luật nội tại trong sự vận động của ván học Việt Nam trên đường hiện đại hoá. Từ đó góp phần lý giải một sỗ quan hệ phức tạp trong đời sống ván học hiện đại đong thời đưa ra một cái nhìn hành trình vận động đổi mối của thể loại truốc hết là thơ - từ thê kỷ XX đến đầu thê kỷ này. 1. Tính náng động nghệ thuật là một thuộc tính bản chất một đặc trưng loại hình của ván học hiện đại. Chúng tôi đã có dịp nêu vấn đề này như một trong nám tiêu chí để hiểu nội dung khái niệm văn học hiện đại trên Tạp chí Nghiên cứu văn học số 9 2005 và sau đó tháng 3 2006 trong Hội nghị Lý luận phê bình ván học nghệ thuật toàn quốc Ban tư tưởng ván hoá TW tổ chức tại Hà Nội . Bấy giờ nám tiêu chí ấy mối chỉ là những xác định mang tính chất một tín chỉ để nhập cảnh vào thế giối của nền ván học hiện đại một nền ván học được khu biệt về loại hình vối nền ván học trung đại. Tính náng động nghệ thuật vừa là một đặc trưng loại hình vừa là một quy luật ton tại và phát triển của ván học hiện đại. Điều hiển nhiên tính náng động là đặc điểm của mọi nghệ thuật và mọi loại hình ván học. Bởi vì nói đến ván học nghệ thuật là nói đên sự sáng tạo cái mối cái độc đáo. Không có tính náng động nghệ thuật thì làm sao ván học các thời đại có thể để lại những giá trị nghệ thuật đặc sắc không trùng lặp làm sao toàn bộ nền ván học có thể vận động phát triển từ phạm trù này trình độ này đến phạm trù khác trình độ khác được Nhưng mặt khác xét ở quan điểm chính thống quan phương của ván học từng thời đại tính náng động nghệ thuật không phải bao giờ cũng được đặt ở bình diện thứ nhất như là hệ thống chiêm ưu thế trong tương quan vối tính quy phạm khuôn mẫu được giối định bởi hệ thống các quy tắc nghệ thuật các công thức thẩm mỹ. Ớ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    140    1    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.