Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Một số kết quả của việc bổ sung bột sắn vào khẩu phần ăn và khả năng tiêu hóa thức ăn, hiệu quả chăn nuôi ở bò Laisind"

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học vinh năm 2008 tác giả: Hữu Minh, Nguyễn Kim Đường, Nguyễn Hữu Văn, Một số kết quả của việc bổ sung bột sắn vào khẩu phần ăn và khả năng tiêu hóa thức ăn, hiệu quả chăn nuôi ở bò Laisind. | ĐẠI HỌC VINH TẠP CHÍ KHOA HỌC TẬP XXXVII sổ 1A-2008 mỘT số KẾT QUẢ CỦA VIỆC Bổ SUNG BỘT SẮN VÀO KHẨU PHẦN ẢN VÀ KHẢ NĂNG TIÊU HÓA THỨC ĂN HIỆU QUẢ CHẢN NUÔI Ở BÒ LAISIND NGUYỄN HŨU MINH a NGUYỄN KIM ĐUỜNG a NGUYỄN HŨU VẢN b Tóm tắt. Nghiên cứu đ Ợc triển khai trên 20 bò Laisind không thiến 15-18 tháng tuổi khối l Ợng trung bình 150-180 đ Ợc nuôi cá thể trong 5 lô thí nghiệm I II III IV và V . Khẩu phần án của lô I là khẩu phần cơ sỏ ĐC cỏ voi t ơi 1 25 BW DM lô II là ĐC 0 33 bột sắn trộn 2 urê lô III là ĐC 0 66 bột sắn lô IV là ĐC 1 32 bột sắn và lô V là ĐC 1 98 bột sắn. Thí nghiệm kéo dài trong 3 tháng. Các kết quả nghiên cứu thu đ Ợc đã cho thấy i Khả náng tiêu hóa thức án của bò ỏ các lô thí nghiệm cao hơn lô ĐC 0 05 và táng dần từ lô II đến lô IV hơi giảm ỏ lô V. ii Không có sự khác nhau về tiêu hóa CP và náng l Ợng của bò giữa các lô. iii Tiêu hóa NDF của bò đ Ợc bổ sung bột sắn ỏ mức thấp hơn 0 33 BW không bị ảnh h ỏng. iv Tích lũy Nitơ của bò ỏ các lô thí nghiệm cao hơn lô ĐC. v Bổ sung bột sắn vối 2 urê vào khẩu phần án cơ sỏ của bò thịt đã đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so vối bò án khẩu phần không đ Ợc bổ sung bột sắn. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Trong những nám qua ngành chán nuôi Việt Nam đã có những b ốc phát triển mạnh cả về số l Ợng đàn vật nuôi và l Ợng sản phẩm sản xuất. Nói chung nguồn thức án chính cho gia súc nhai lại ỏ các n ốc nhiệt đối vẫn dựa vào cỏ tự nhiên và phụ phế phẩm nông nghiệp giàu xơ Koakhunthod và cs. 2001 trích dẫn bởi Nguyễn Xuân Bả 2006 . Diện tích trồng cỏ bị hạn chế nên bò chủ yếu đ Ợc chán thả trên đất công cộng nh ven đ ờng bờ ruộng đất trống và cho án thêm các sản phẩm phụ từ ngành nông nghiệp do vậy táng trọng thấp Hassall và cs. 1991 trích dẫn bỏi Vũ Chí C ơng 2002 Nguyễn Xuân Bả 2006 . Nguyên nhân chủ yếu là do hàm l Ợng nitơ của các loại thức án này thấp Jackson M. G. 1978 trích dẫn bỏi Vũ Chí C ơng 2002 Nguyễn Xuân Bả 2006 và tỷ lệ tiêu hóa thấp Orskov và cs. 1985 trích dẫn bỏi Vũ Chí C ơng 2002 Nguyễn Xuân Bả 2006 . Để phát .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.