Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Nghiên cứu mật độ và thành phần thức ăn của một số loài ếch nhái trên đồng ruộng Sầm Sơn - Thanh Hoá"

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học vinh năm 2008 tác giả: Xuân Quang, Nguyễn Xuân Hương, Cao Tiến Trung, Nghiên cứu mật độ và thành phần thức ăn của một số loài ếch nhái trên đồng ruộng Sầm Sơn - Thanh Hoá. | ĐẠI HỌC VINH TẠP CHÍ KHQA HỌC TẬP XXXVII số 1A-2008 mẬT ĐỘ VÀ THÀNH PHẦN THỨC ĂN CỦA mỘT số LOÀI ÊCH NHÁI TRÊN ĐỔNG RUỘNG SẦm SƠN - THANH HOÁ HQÀNG XUÂN QUANG a NGUYỄN XUÂN HƯƠNG b CAQ TIÊN TRUNG a Tóm tắt. Nghiên cứu thành phần thức án của ếch nhái ỏ Sầm Sơn - Thanh Hoá đ Ợc tiến hành từ tháng 4 2006- 10 2007 gồm 180 cá thể Ngoé 60 cá thể Cóc nhà 22 cá thể Chẫu Chuộc và 62 cá thể Cóc n ốc sần tại 4 sinh cảnh xác định mật độ của chúng. Kết quả thu đ Ợc là thành phần thức án của một so loài ếch nhái gồm 21 bộ khác nhau chủ yếu là động vật không x ơng song và 2 bộ thuộc động vật có x ơng song trong đó côn trùng chiếm một phần lốn gồm 11 bộ. MỞ ĐẦU Gần đây hệ thong phòng trừ tổng hỢp dịch hại cây trồng IPM đã chứng tỏ lợi ích kinh tế và môi tr ờng bảo vệ và lợi dụng thiên địch phòng chong sâu hại là một trong những vấn đề cot lõi trong phòng trừ tổng hợp dịch hại lúa. Êch nhái bò sát là một nhóm động vật hữu ích cho con ng ơi. Cùng vối các loài côn trùng thiên địch khác chúng góp phần khống chế sự phát triển của sâu hại theo Trần Kiên Nguyễn Ván Sáng Nguyễn Quoc Thắng 1977 ếch nhái là đội quân hùng hậu phong phú về so l Ợng tích cực tiêu diệt côn trùng phá hoại mùa màng . Song việc đánh giá cụ thể vai trò của chúng ch a đ Ợc nghiên cứu nhiều và ch a có hệ thong trên một hệ sinh thái nhất định. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu b ốc đầu một so loài ếch nhái trong việc tiêu diệt sâu hại trên ruộng lúa cũng nh tác động tong hỢp của chúng ỏ các giai đoạn phát triển của cây lúa tạo cơ sỏ cho việc phòng trừ sâu hại lúa một cách có hiệu quả. I. ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CÚU Đề tài đ Ợc nghiên cứu ỏ sinh quần ruộng lúa Sầm Sơn Thanh Hoá từ tháng 4 2006 đến tháng 10 2007 trong ba vụ lúa hè thu 2006 đông xuân hè thu 2007. Ph ơng pháp thu mẫu Tiến hành điều tra 7 ngày một lần trên 4 khu ruộng có cùng điều kiện sinh thái trên một khu tiến hành đếm các loài sâu hại trên các khóm lúa trong diện tích 1m2 trong thơi gian đếm đ Ợc co định trong các lần điều tra.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.