Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Một số phép toán trên hệ biểu diễn tri thức dựa theo triết lý tập thô.."

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học vinh năm 2008 tác giả: Thanh Sơn, Phan Anh Phong, Nguyễn Quang Khanh, Một số phép toán trên hệ biểu diễn tri thức dựa theo triết lý tập thô. Khoa học (trong tiếng Latin scientia, có nghĩa là "kiến thức" hoặc "hiểu biết") là các nỗ lực thực hiện phát minh, và tăng lượng tri thức hiểu biết của con người về cách thức hoạt động của thế giới vật chất xung quanh. Thông qua các phương pháp kiểm soát, nhà khoa học sử. | ĐẠI HỌC VINH TẠP CHÍ KHQA HỌC TẬP XXXVII số 1A-2008 MỘT số PHÉP TOÁN TRÊN HỆ BIỂU DIẺN TRI THỨC DựA THEO TRIẾT LÝ TẬP THÔ CAQ THANH SƠN a PHAN ANH PHQNG a NGUYEN QUANG KHANH b Tóm tắt. Trong bài báo này chúng tôi giối thiệu ph ơng pháp biểu diễn tri thức của một nhóm tác nhân t về một tập các đối t Ợng một so toán tử tri thức cùng vối các tính chất của chúng và xây dựng một số phép toán trên hệ tri thức biểu diễn theo triết lý tập thô. I. MỞ ĐẦU Lý thuyết tập thô lần đầu tiên đ Ợc đề xuất bởi Giáo s ng ời Ba Lan vào đầu thập niên 1980 và nhanh chóng trở thành một cách tiếp cận nhằm xử lý thông tin mơ ho thông tin không chắc chắn. Nó cung cấp công cụ để phân tích suy diễn trên dữ liệu không chính xác và phát hiện ra mối quan hệ giữa các đối t Ợng tri thức tiềm an trong dữ liệu 5 6 . Mục tiêu chính của biểu diễn tri thức trong máy tính là phục vụ cho việc thu nhận tri thức vào máy tính truy xuất chúng và thực hiện các phép suy luận dựa trên những tri thức đã l u trữ. Hiện đã có nhiều ph ơng pháp biểu diễn tri thức nh sử dụng logic hình thức luật dẫn xuất mạng ngữ nghĩa biểu diễn bằng frame bằng script 1 biểu diễn theo tiếp cận tập thô 3 . Mỗi ph ơng pháp trên đều có những u điểm nh Ợc điểm riêng. Bài báo này chúng tôi dựa theo cách biểu diễn tri thức trong 3 để đ a ra một số phép toán trên hệ tri thức. Sau phần mở đầu phần 2 trình bày các kiến thức cơ bản về lý thuyết tập thô. Phần 3 giối thiệu sơ l Ợc ph ơng pháp biểu diễn tri thức theo lý thuyết tập thô và một số tính chất của các toán tử tri thức It Kt. Trong phần 4 chúng tôi xây dựng một số phép toán mối phép hỢp phép giao và phép so sánh trên hệ tri thức đ Ợc biểu diễn theo 3 và cuối cùng là kết luận của bài báo. II. LÝ THUYẾT TẬP THÔ Cho U là một tập bất kỳ R là quan hệ t ơng đ ơng trên U. Khi đó U R là phân hoạch các lốp t ơng đ ơng. Giả sử X c U. . Định nghĩa 4 . Định nghĩa xấp xỉ của tập X trong không gian U. Xấp xỉ trên của X t ơng ứng vối R trong không gian U ký hiệu XR hoặc XR là XR u Ei U R .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
40    40    1    15-08-2022
101    33    2    15-08-2022
51    54    1    15-08-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.