Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Kinh tế trang trại Nghệ An trong thời kỳ công nghiệp hoá"

Đây là quá trình chuyển biến kinh tế-xã hội ở một cộng đồng người từ nền kinh tế với mức độ tập trung tư bản nhỏ bé (xã hội tiền công nghiệp) sang nền kinh tế công nghiệp. Công nghiệp hóa là một phần của quá trình hiện đại hóa. Sự chuyển biến kinh tế-xã hội này đi đôi với tiến bộ công nghệ, đặc biệt là sự phát triển của sản xuất năng lượng và luyện kim quy mô lớn. Công nghiệp hóa còn gắn liền với thay đổi các hình thái triết học hoặc sự thay đổi thái. | ĐẠI HỌC VINH TẠP CHÍ KHQA HỌC TẬP XXXVII số 1B-2008 KINH TẾ TRANG TRẠI NGHỆ AN TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HGÁ NGUYỄN THỊ TRANG THANH a Tóm tắt. Kinh tế trang trại ỏ Nghệ An đã góp phần rất lốn trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn giải quyết việc làm táng thu nhập cho người dân. Bài viết này tập trung phân tích thực trạng phát triển kinh tế trang trại ỏ Nghệ An đánh giá những mặt đạt được cũng như một so ton tại từ đó đưa ra những giải pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại ỏ Nghệ An theo hưống bền vững. 1. Đặt vấn đề Trong tiến trình công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn kinh tế trang trại Nghệ An đã phát triển nhanh cả về quy mô số lượng và chất lượng đạt được những thành tựu nhất định giải quyết việc làm táng thu nhập cho người dân thay đổi phương pháp sản xuất giảm thiểu sự chênh lệch vùng. Tuy nhiên kinh tế trang trại ỏ Nghệ An đang bộc lộ nhiều hạn chế trong quá trình phát triển trình độ sản xuất nông sản hàng hoá còn thấp sức cạnh tranh trên thị trường kém lợi nhuận thu được chưa tương xứng vối tiềm náng đất đai lao động. Bài viết này tập trung phân tích thực trạng phát triển kinh tế trang trại ỏ Nghệ An đánh giá những mặt đạt được cũng như một số ton tại từ đó đưa ra những giải pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại theo hưống bền vững. 2. Thực trạng phát triển kinh tế trang trại ở Nghệ An . Số lượng và cơ cấu trang trại ồ Nghệ An Trên cơ sỏ những lợi thế sẵn có về mặt tự nhiên cũng như về kinh tế - xã hội trang trại ỏ Nghệ An táng nhanh về số lượng bình quân mỗi nám táng gần 400 trang trại. Số lượng trang trại phân theo ngành hoạt động như bảng 1. Trong các loại hình trang trại trang trại tổng hợp có số lượng lốn nhất. Tiếp đến là trang trại trong trọt. Các loại hình trang trại thay đổi theo hưống đầu tư chiều sâu và phát triển tổng hợp. Táng nhanh nhất là trang trại hỗn hợp táng bình quân 157 trang trại nám. Loại hình trang trại chán Bảng 1. Số lượng trang trại ồ Nghệ An Loại hình trang trại Nám 2002 Nám 2006 Sô lương Cơ cấu Sô lương Cơ cấu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    10    1    08-12-2022
6    11    1    08-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.