Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Khảo sát hiện tượng chuyển đổi chức năng - nghĩa của động từ tiếng Việt"

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học vinh năm 2008 tác giả: 4. Ngô Phi Hùng, Khảo sát hiện tượng chuyển đổi chức năng - nghĩa của động từ tiếng Việt. Bài viết này khảo sát sự chuyển đổi chức năng, nghĩa của động từ. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TẠP CHÍ KHQA HỌC TẬP XXXVII số 4B-2008 KHẢO SÁT HIỆN TƯỢNG CHưyỂN Đổi CHỨC NẢNG - NGHIA CỦA ĐỘNG TƯ TIẾNG VIỆT trên t liệu Từ điên tiếng Việt Từ điển thuật ngữ hoá học phô thông và Từ điển sinh học phô thông NGÔ PHI HÙNG a Tóm tắt. Bài viết này khảo sát sự chuyển đổi chức náng - nghĩa của động từ dựa trên t liệu là Từ điển tiếng Việt Từ điển thuật ngữ hoá học phô thông và Từ điển sinh học phô thông. Bài viết chỉ ra các đặc điểm định l Ợng và định tính về sự chuyển nghĩa từ nghĩa thông th ờng sang nghĩa thuật ngữ hoá học sinh học của động từ tiếng Việt. 1. Ngôn ngữ là hệ thống mỏ đặc biệt là hệ thống từ vựng - ngữ nghĩa. Cùng vối sự phát triển của xã hội ngôn ngữ cũng phát triển biến đổi theo. Khi nghiên cứu về sự phát triển ngôn ngữ ng ời ta có thể xét ngôn ngữ ỏ nhiều ph ơng diện nh con đ ờng vay m Ợn con đ ờng cấu tạo từ hay con đ ờng phái sinh ngữ nghĩa . Do số l Ợng các từ trong một ngôn ngữ không thể táng lên vô hạn t ơng ứng vối các nội dung cần biểu đạt nên việc sử dụng các đơn vị có sẵn của hệ thống để biểu thị cái vô hạn sinh động trong thực tế khách quan đã trỏ thành một ph ơng thức hữu hiệu của ngôn ngữ dẫn đến cùng một hình thức ngữ âm có thể dùng để biểu đạt nhiều nội dung khác nhau. Hơn nữa một ngôn ngữ phát triển cũng là ngôn ngữ đa dạng về phong cách chức náng và cách thức diễn đạt . kéo theo đó là sự chuyển đổi nghĩa từ phạm vi chức náng - nghĩa này qua phạm vi chức náng -nghĩa khác. Đây không chỉ là con đ ờng làm giàu vốn từ vựng - ngữ nghĩa một cách tiết kiệm hệ quả là làm cho ngôn ngữ phát triển theo chiều sâu tạo ra các hiện t Ợng ngữ nghĩa nh đa nghĩa chuyển loại . mà còn là con đ ờng làm cho hệ thống ngữ nghĩa từ vựng phát triển đa dạng về chức náng trong phạm vi giao tiếp và trong lĩnh vực khoa học. Cho đến nay việc nghiên cứu sự chuyển đổi chức náng - nghĩa của từ ngữ trong Việt ngữ học ch a có nhiều nhất là h ống nghiên cứu mối xem xét sự chuyển đổi chức náng - nghĩa từ phạm vi nghĩa thông th ờng sang nghĩa thuật ngữ và

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
120    88    7    15-06-2024
66    82    2    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.