Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Dưới đây là tài liệu Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, mời các bạn tham khảo tài liệu để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh sắp tới. Tài liệu hữu ích với các bạn đang học và chuẩn bị thi môn học này. | NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Môn TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Dùng cho hệ Đại học và Cao đăng CHƯƠNG MỞ ĐẦU ĐÓI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Câu 1. Thuật ngữ tư tưởng Hồ Chí Minh nào a Là tư tưởng của một cá c nhân b Là tư tưởng của lãnh tụ d được dùng theo nghĩa Là tư tưởng của một giai cấp một dân tộc Là tất cả những vấn đề trên Câu 2. Tìm đáp án sai Khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh mà đại hộ IX nêu lên bao gồm a Bản chất cách mạng khoa học của Tư tưởng Hồ Chí Minh b Nguồn gốc tư tưởng lý luận của Tư tưởng Hồ Chí Minh c Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh d Kết cấu tư tưởng Hồ Chí Minh Câu 3. Đối tượng của bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh a Qúa trình sản sinh tư tưởng b Qúa trình hiện thực hoá tư tưởng c Qúa trình sản sinh và hiện thực hoá tư tưởng d Qúa trình Đảng cộng sản vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh Câu 4. Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh có mấy nhiệm vụ khi nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh a 4 nhiệm vụ c 6 nhiệm vụ b 5 nhiệm vụ d 7 nhiệm vụ 1 Câu 5. Tư tưởng Hồ Chí Minh có vị trí như thế nào trong hệ thống tư tưởng của Đảng cộng Sản Việt Nam a Là một bộ phận trong hệ thống tư tưởng của Đảng b Là bộ phận quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Đảng c Là bộ phận rất quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Đảng. d Là bộ phận nền tảng kim chỉ nam cho hành động của Đảng Câu 6. Có mấy nguyên tắc phương pháp luận khi nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh a 4 nguyên tắc b 5 nguyên tắc c 6 nguyên tắc d 7 nguyên tắc Câu 7. Vấn đề nào mà giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh chưa nêu khi nói về ý nghĩa học tập môn học này đối với sinh viên a Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác b Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị c Nâng cao lòng tự hào dân tộc tự hào về Bác kính yêu d Bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên ý thức bảo vệ môi trường CHƯƠNG MỘT CƠ SỞ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Câu 8. Trong những cơ sở hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh cơ sở nào quan trọng nhất a Cơ sở khách quan c Cơ sở nào .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
84    50    5    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.