Hướng dẫn đồ án công nghệ chế tạo máy - Phụ lục I

Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn đồ án công nghệ chế tạo máy - phụ lục i', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | PHỤ LỤC I TÍNH VÀ TRA LƯỢNG Dư Trong chương này lấy chính xác theo TCVN TRA LƯỢNG Dư CỦA PHÔI Lượng dư gia công cơ của vật đúc là gang xám. Bảng Lượng dư gia công của vật đúc cấp chính xác I mm Kích thước ngoài lớn nhất của chi tiết mm Vị trí bề mặt khi rót kim loại Kích thước danh nghĩa mm đến 50 50 120 120 260 260 500 500 800 800 1250 1250 2000 2000 3150 3150 5000 Đêh 120 Trên Dưới bên 120 260 Trên Dưới bên 260 500 Trên Dưới bên 500 800 Trên Dưới bên 800 1250 Trên Dưới bên 1250 2000 Trên Dưới bên 2000 3150 Trên Dưới bên 3150 5000 Trên Dưới bên Bảng Lượng dư gia công cơ của vật đúc cấp chính xác II mm Kích thước Vị trí Kích thước danh nghĩa mm 173 ngoài lớn nhất của chi tiết mm bề mặt khi rót kim loại đến 50 50 120 120 2 60 260 500 500 800 800 125 0 125 0 20 00 2000 3150 3150 5000 5000 6300 Đến 120 Trên Dưới bên 120 260 Trên Dưới bên 260 500 Trên Dưới bên 500 800 Trên Dưới bên 800 1260 Trên Dưới bên 1260 2000 Trên 10 Dưới bên 2000 3150 Trên 10 11 12 Dưới bên 3150 5000 Trên 10 11 12 13 Dưới bên Trên 10 11 12 13 14 15 174 5000 6300 Trên 10 11 12 13 14 15 Dưới bên 10 11 12 Bảng PL Lượng dư gia công cơ vật đúc cấp chính xác III mm Kích thước ngoài lớn nhất của chi tiết mm Vị trí bề mặt khi rót kim loại Kích thước danh nghĩa mm đến

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
29    20    1    24-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.