Báo cáo nghiên cứu khoa học: " BẢN CHẤT KHOA HỌC VÀ CÁCH MẠNG LÀ CỘI NGUỒN SỨC SỐNG CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN"

Sự thăng trầm của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong thế kỷ XX gắn liền với sự vận dụng sáng tạo hay giáo điều chủ nghĩa Mác-Lênin trong thực tiễn cách mạng mỗi nước. Thực tiễn ngày càng chứng tỏ rằng, bản chất khoa học và cách mạng là cội nguồn sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin, của chủ nghĩa xã hội hiện thực. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NÃNG - SỔ 3 26 .2008 BẢN CHẤT KHOA HỌC VÀ CÁCH MẠNG LÀ CỘI nguồn Sức Sống của chủ nghĩa MÁC - LÊNIN NATURE OF SCIENCE AND REVOLUTION - THE FOUNDATION AND ORIGIN OF MAXISM-LENINISM TRẦN NGỌC ÁNH Trường đại học Kinh tế Đại học Đà Nang TÓM TẮT Sự thăng trầm của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong thế kỷ XX gắn liền với sự vận dụng sáng tạo hay giáo điều chủ nghĩa Mác-Lênin trong thực tiễn cách mạng mỗi nước. Thực tiễn ngày càng chứng tỏ rằng bản chất khoa học và cách mạng là cội nguồn sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin của chủ nghĩa xã hội hiện thực. Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XXI ở Việt Nam đòi hỏi quán triệt và vận dụng sáng tạo hơn nữa bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời kỳ đổi mới hiện nay. ABSTRACT The changes of the Scientific Socialism in 20th Century go together with the creative or dogmatic implementation of Maxism-Leninism into the real case of each country. This fact indicates that nature of science and revolution is the foundation and origin of Maxism-Leninism and socialism. The development of socialism in 21st century in Vietnam needs to be grasped thoroughly and implemented creatively the nature of science and revolution of Maxism-Leninism in the current age of renovation. 1. Đặt vấn đề Học thuyết khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin ra đời trên cơ sở kế thừa một cách có phê phán những thành tựu của tư duy nhân loại mà trực tiếp nhất là triết học cổ điển Đức kinh tế chính trị cổ điển Anh và chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp đồng thời khái quát những thành tựu mới nhất của khoa học đương thời của thực tiễn lịch sử nhân loại. Chủ nghĩa Mác - Lênin ra đời như một tất yếu lịch sử không những vì nó là sự phản ánh thực tiễn xã hội mà còn là sự phát triển hợp lôgíc của lịch sử tư tưởng nhân loại. Bản chất khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin không chỉ thể hiện ở hệ thống quy luật chung nhất của thế giới mà nó phản ánh mà còn thể hiện ở chức năng thế giới quan và .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
109    49    1    15-08-2022
51    37    1    15-08-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.