Báo cáo khoa học: " NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH ĐIỆN KẾT TINH PBO 2 TRÊN NỀN GRAPHIT BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXI HÓA ANÔT ION PB2+ TRONG DUNG DỊCH PB(NO 3 ) 2"

Quá trình điện kết tinh PbO 2 trên nền graphit được thực hiện bằng phương pháp oxi 2+ hóa anôt ion Pb trong dung dịch Pb(NO 3 ) 2 ở chế độ điện phân dòng không đổi. Ảnh 2+ + 2+ hưởng của các yếu tố như mật độ dòng, nồng độ của Pb , H , Cu và phụ gia gielatin đến hiệu suất quá trình tạo màng PbO 2 đã được nghiên cứu. Cấu trúc tế vi và dạng tinh thể của PbO 2. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5 28 .2008 NGHIÊNCỨU QUÁ TRÌNH ĐIỆN KẾT TINH PBO 2 TRÊN NỀN GRAPHIT BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXI HÓA ANÔT ION PB2 TRONG DUNG DỊCH PB NO3 2 A STUDY ON THE ELECTRODEPOSITION OF PBO2 ON GRAPHIT SUBSTRATE BY THE ANODIC OXIDATION OF PB2 ION IN THE SOLUTION OF PB NO3 2 LE Tự hải Trường Đại học Sư phạm ĐH Đà Nang TRƯƠNG CÔNG Đức Đại học Quy Nhơn TRẦN VĂN thắm Trường CĐCN Tuy Hoà TÓM TẮT Quá trình điện kết tinh PbO 2 trên nền graphit được thực hiện bằng phương pháp oxi hóa anôt ion Pb2 trong dung dch Pb NO 3 2 ở chế độ điện phân dòng khôngđổi. Ảnh hưởng của các yếu tố như mật độ dòng nồng độ của Pb2 H Cu2 và phụ gia gielatin đến hiệu suất quá trình tạo màng PbO 2 đã được nghiên cứu. Cấu trúc tế vi và dạng tinh thể của PbO 2 tổng hợp được khảo sát bằng phương pháp hiển vi điện tử quét và nhiễu xạ tia X. Điều kiện tối ưu để thu được màng PbO 2 nhẵn mịn bám dính tốt là mật độ dòng i 40 mA cm2 Pb NƠ3 2 0 7M Cu NO3 2 0 3M HNO3 20 ml lit gielatin 3 g lit thời gian điện phân t 1 1 tlý thuyết nhiệt độ 25oC - 30oC. ABSTRACT The electrodeposition of PbO2 on graphit substrate has been carried out by the anodic oxidation of Pb2 ion in the solution of Pb NO3 2 at constant current density. The influence of some factors such as current density concentration of Pb2 H Cu2 and gielatine to the yield of the electrodeposition PbO2 has been studied. The morphology and crystal structure of PbO2 were investigated by SEM. The optimum conditions for smooth and good adherent PbO2 film were i Pb NO3 2 Cu NO3 2 concentrated HNO3 gielatine the time of the electrodeposition t tFaraday the temperaturre T 25oC - 30oC. 1. Đặt vấn đề PbO2 là điện cực anôt trơ được sử dụng trong các quá trình điện hóa để thay thế các điện cực anôt đắt tiền như Pt Au. Điện cực PbO2 có thể được điều chế bằng phương pháp ép bột PbO 2 với các chất kết dính vô cơ hoặc oxi hóa ion Pb2 trên các vật liệu nền trong môi trường giàu oxi. Song các phương

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
188    81    3    15-08-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.