Báo cáo khoa học: "NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH, XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN MỘT SỐ HỢP CHẤT HÓA HỌC TRONG LÁ GAI XANH"

Tinh dầu từ lá cây gai xanh thu được bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước. Ngoài ra, phương pháp chiết Soxlet với dung môi n -hexan cũng được sử dụng để chiết các hợp chất hóa học có trong lá cây gai xanh dưới dạng chất lỏng, nếu dùng dung môi nước sẽ thu được chất rắn. Thành phần và cấu trúc của một số cấu tử chính được xác định bằng phương pháp phân tích sắc kí khí-khối phổ (GC-MS). . | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 6 29 .2008 NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN MỘT SỐ HỢP CHẤT HÓA HỌC TRONG LÁ GAI XANH RESEARCH ON CHEMICAL COMPOSITION AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF SEVERINA MONOPHYLLA LEAF TÁN ĐỨC - LÊ THỊ NHƯ QUỲNH - NGUYỄN PHÚ NGHĨ - NGUYỄN TRẦN NGUYÊN - TRẦN ĐỨC MẠNH Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nang TÓM TẮT Tinh dầu từ lá cây gai xanh thu được bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước. Ngoài ra phương pháp chiết Soxlet với dung môi n -hexan cũng được sử dụng để chiết các hợp chất hóa học có trong lá cây gai xanh dưới dạng chất lỏng nếu dùng dung môi nước sẽ thu được chất rắn. Thành phần và cấu trúc của một số cấu tử chính được xác định bằng phương pháp phân tích sắc kí khí-khối phổ GC-MS . Kết quả ghi phổ GC -MS cho tấy một số cấu tử chính trong tinh dầu là 3 7-dimethyl-1 6-octadien-3-ol C10H18O 24 49 3 7-dimethyl-1 6-octadien-3-ol-2-aminobenzoat 15 45 alphaterpineol p-menth-1-en-8-ol 13 03 E -3 7-dimethyl-2 6-octadien-1-ol acetate 10 91 nerolidyl acetate 2 69 . Mt số cấu tử trong dịch ch iết Soxlet 2 3-dimethyl pentane 83 caryophyllen oxide 3 68 n-hexadecanoic acid 2 91 oleic acid 1 62 hexyl octyl ether 1 09 trans- Z -bisabolen epoxide 1 01 . ABSTRACT Essential oil of Severinia Monophylla leaf was extracted by steam distillation. In order to collect unevaporated compounds from Severina Monophylla leaf Soxhlet method was used with n-hexane. The chemical composition of both essential oil and unevaporated mixture were determined by Gas Chromatography - Mass Spectrocopy GC-MS . The GC-MS results showed that the major substances in essential oil were 3 7-dimethyl-1 6-octadien-3-ol C10H18O 24 49 3 7-dimethyl-1 6-octadien-3-ol-2-aminobenzoat 15 45 alphaterpineol p-menth-1-en-8-ol 13 03 E -3 7-dimethyl-2 6-octadien-1-ol acetate 10 91 nerolidyl acetate 2 69 . In unevaporated mixture 2 3-dimethyl pentane 83 caryophyllen oxide 3 68 n-hexadecanoic acid 2 91 oleic acid 1 62 hexyl octyl ether 1 09 trans- Z -bisabolen epoxide

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.