Báo cáo khoa học: " NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH, XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT TANIN TỪ LÁ CHÈ XANH VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT ỨC CHẾ ĂN MÒN KIM LOẠI CỦA NÓ"

Ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trình chiết tách tanin trong lá chè xanh ã được đ nghiên cứu. Các nhóm chức trong tanin được xác định bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại. Thành phần hóa học và cấu tạo của một số cấu tử chính trong tanin được phân tích bằng phương. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 1 36 .2010 NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT TANIN TỪ LÁ CHÈ XANH VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT ỨC CHẾ ĂN MÒN KIM LOẠI CỦA NÓ AN INVESTIGATION INTO THE EXTRACTION AND DETERMINATION OF CHEMICAL CONSTITUENTS OF TANNINS FROM GREEN TEA AND THE METAL CORROSION INHIBITION OF TANNINS Lê Tự Hải1 Phạm Thị Thùy Trang 2 Dương Ngọc Cầm1 Trần Văn Thắm 2 1 Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nằng 2 Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hoà - Phú Yên TÓM TẮT Ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trình chiết tách tanin trong lá chè xanh ã được nghiên cứu. Các nhóm chức trong tanin được xác định bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại. Thành phần hóa học và cấu tạo của một số cấu tử chính trong tanin được phân tích bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áp kết nối khối phổ. Tính chất ức chế ăn mòn kim loại thép CT3 của tanin được nghiên cứu trong dung dịch NaCl 3 5 bằng phương pháp phân cực điện hoá trên thiết bị PGS-HH3. Kết quả nghiên cứu đã tìm được điều kiện tối ưu chiết tách tanin trong lá chè xanh v ới hàm lượng 12 68 và hiệu quả ức chế ăn mòn thép CT3 của tanin là 57 44 . ABSTRACT This study is concerned with the influence of some factors on the extraction process of tannins from green tea leaves. The function groups of tannins are determined by the use of infrared spectroscopy IS . The chemical components and structure of the main compounds of tannins are then determined by high performance liquid chromatography mass spectrometry HPLC-MS . The corrosion inhibition behaviour on the CT3 steel in NaCl solution is studied by means of an electrochemical method that uses Potentiondyamic programme on the PGS-HH3 equipment. As a result we have observed the optimal conditions in extracting tannins from green tea with the tannin content of and the CT3 steel corrosion inhibition rate produced by tannins amounts to . 1. Mở đầu Tanin là hợp chất hữu cơ polypphenol có trong thực vật ở các bộ phận như lá hạt vỏ. Từ lâu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.