Biểu mẫu kế hoạch thực hiện event

Biểu mẫu Kế hoạch thực hiện Event dùng để lên kế hoạch chuẩn bị thực hiện sự kiện cho doanh nghiệp, tổ chức. ! | KẾ HOẠCH THỰC HIỆN EVENT Tên SK: _ Mục đích của SK: _ Thính giả mục tiêu: __ Thời gian tổ chức: Trưởng ban tổ chức SK: __ Địa điểm tổ chức Ngày đạt chỗ Người đặt Phương tiện quảng cáo và thông tin Nguời chuẩn bị Thời hạn Ngày hoàn thành Posters Phông và chữ Bản tin Banner Thư mời Tài liệu phục vụ Khách mời sự kiện Người liên hệ Phone Number Ngày liên hệ Người có trách nhiệm Ngày kiểm tra Diễn giả MC Nhóm nhạc/ban nhạc Casĩ Other Trang bị Ngày kiểm tra Người có trách nhiệm TV/VCR Bảng biểu Projector Ghế Bàn Microphone Hệ thống âm thanh Chi phí Notes Giá trị Trang trí Vệ sinh Quà tặng Vận chuyển Báo chí Diễn giả Khách Vệ sinh: _ Người có trách nhiệm: __ Ngày hoàn thành: Trang trí: __ Người có trách nhiệm: __ Ngày hoàn thành: Quả tặng/đồng phục:_ Nhà cung cấp:_ Thời gian mua:_ Hình ảnh Đơn vị chuẩn bị: Ngày: _ Người có trách nhiệm: Ghi chú:

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
29    16    2    01-08-2021