Giáo trình toán cao cấp B2

Mục tiêu cụ thể - Kiến thức: Nắm vững và sử dụng được các kiến thức cơ bản về Đại số tuyến tính, phép tính Vi tích phân của hàm hai biến và Phương trình vi phân. - Hiểu biết: Vận dụng các kiến thức được học khai thác được các phần mềm tính toán như Maple, Mathematica - Ứng dụng: Giải quyết được các bài toán thực tế sau khi đã được mô hình hóa bằng các công thức toán học. | Chương 1. MA TRẬN - DINH THỨC 8 4 I. Ma trận . Cho m n nguyên dương. Ta gọi ma trận cỡ m X n la một bảng số gom m X n số thực được viêt thảnh myhàng n cột cộ dang như sau a1 1 a1 2 . . a1 n ai j mXn a2 1 . . a2 2 . . . . a2 n . . . n am 1 am 2 . . am n trong đó cac số thực ai j i 1 m j 1 n được gọi la cậc phần tử cUa ma trận chỉ số i chỉ hang va chỉ số j chỉ cột của phan từ ma trận. Ma trân cỡ 1 X n được gọi la ma trận hang ma trân cỡ m X 1 được gọi la ma trận cột ma trạn cỡ n X n được gọi la ma trận vuông cấp n. Trên ma tran vuóng cap n đường chêo góm cac phan từ ai i i 1 n được gọi la đường chéô chính đường chêo gom cac phan tử ai n 1-i i 1 n được gọi la đường chéô phu của ma trạm Ma trần vuong cấp n co cac phan từ nam ngoài đường chêo chính đêu bang 0 nghĩa la ai j 0 Vi j được gọi la ma trận chéô. Ma tran chêo co . ai i 1 i 1 n được gọi la ma trận đơn vi cấp n ky hiêu In. Ma tran cỡ m X n co ai j 0 Vi j i j được gọi la ma trận bậc thang. Ma trạn cỡ m X n co cac phan tử đêu bang 0 được gọi la ma trận không ky hiêu 0m . Ta goi ma trận chuyển vi a1 1 a2 1 . . am 1 A aj i nXm a1 2 . . a2 2 . . . . am 2 . . . V a1 n a2 n . . am n Typeset by S-T . X 2 của ma trân a1 1 a1 2 . . a1 n A ai j mXn a2 1 . . a2 2 . . . . . a2 n . . . am 1 am 2 . . am n la ma trân có được từ A bâng câch chủyển hang thanh cột cột thanh hang Hai ma trận củng cỡ ai j mXn va bi j mXn được gội la bằng nhau nệủ cac phan tủ ỏ từng vị trí đền bang nhaủ ai j bi j Vi 1 m Vj 1 n. Tổng hiệủ của hai ma trạn củng cỡ m X n la một ma trạn cỡ m X n tróng đó phan tủ của ma trạn tong hiệủ la tong hiệủ cac phan tủ ờ vi trí tương ứng ci j mXn ai j mXn bi j mXn với Ci j ai j bi j Vi 1 m Vj 1 n. Tích vó hướng của số thực a với ma trận cỡ m X n la ma trận cỡ m X n trong đó mói phan tủ la tích của a với phan tủ ờ vị trí tương ứng của ma trạn ban đầư ci j mXn a. ai j mXn với Ci j Vi 1 m Vj 1 n. Tích vó hướng có tính phan bố với phệp cóng cac ma tran a. A B với phép cóng cac hệ số a 3 .A có tính .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.