Slide bài giảng toán a2 đại học

Giáo trình Toán cao câp A2 – Nguyen Phú Vinh – ĐHCN TP. HCM. 2. Ngân hàng câu hỏi Toán cao câp – ĐHCN . 3. Toán cao câp A2 – ðo Công Khanh – NXBĐHQG TP. HCM. 4. Toán cao câp A2 – Nguyen ðình Trí – NXB Giáo dục. 5. Toán cao câp A2 – Nguyen Viêt ðông – NXB Giáo dục. 6. Toán cao câp đại số Tuyên tính – Lê Sĩ Đông – NXB Giáo dục. | Slide bài giảng Toán A2ĐH ThS. Đoàn Vương Nguyên TOÁN CAO CẤP A2 ĐẠI HỌC Tài liệu tham khảo 1. Giáo trình Toán cao cấp A2 - Nguyễn Phú Vinh - ĐHCN TP. HCM. 2. Ngân hàng câu hỏi Toán cao cấp - ĐHCN . 3. Toán cao cấp A2 - Đỗ Công Khanh - NXBĐHQG TP. HCM. 4. Toán cao cấp A2 - Nguyễn Đình Trí - NXB Giáo dục. 5. Toán cao cấp A2 - Nguyễn Viết Đông - NXB Giáo dục. 6. Toán cao cấp Đại số Tuyến tính - Lê Sĩ Đồng - NXB Giáo dục. 7. Bài tập Toán cao cấp Đại số Tuyến tính - Hoàng Xuân Sính - NXB Giáo dục. 8. Đại số tuyến tính - Bùi Xuân Hải chủ biên - ĐHKHTN TP. HCM. Chương 1. MA TRẬN - ĐỊNH THỨC - HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH 1. MA TRẬN . Định nghĩa a Ma trận A cấp m Xn trên R là 1 hệ thống gồm số a j e R i 1 m j 1 n và được sắp xếp thành bảng a a11 a12 . a ì . a 1n A a21 . a22 . . . . a2n . . gồm m dòng và n cột k am1 am2 . . amn J aij là các phần tử của A ở dòng thứ i và cột thứ j. Cặp số m n là kích thước của A. Khi m 1 A a11 a12 . a1n là ma trận dòng n 1 a11 ì A A . là ma trận cột m n 1 A a11 1 phần tử . k am1 J Tập hợp các ma trận A là Mmn R để cho gọn ta viết A a Un . b Hai ma trận A và B bằng nhau ký hiệu A B khi và chỉ khi chúng cùng kích thước và aịj bj VD 1. 1 x yì 10 -1ì I I 12 _ I x 0 y -1 z 2 u 2 t 3. I z 2 t J k2 u 3 J c Ma trận o 0ij mxn gồm tất cả các phần tử đều bằng 0 là ma trận không. d Khi m n A là ma trận vuông cấp n ký hiệu A atj n . Các ma trận vuông đặc biệt Đường chéo chứa a11 a22 . am là đường chéo chính của A đường chéo còn lại là đường chéo phụ. Ma trận vuông có tất cả các phần tử nằm ngoài đường chéo chính đều bằng 0 là ma trận chéo. Ma trận chéo cấp n gồm tất cả các phần tử trên đường chéo chính đều bằng 1 là ma trận đơn vị cấp n ký hiệu In. 1 0ì 1 0 0ì 0I VD 2. I I 1 4 0 1 I 2 k0 1J 3 k 0 0 1 Ma trận tam giác trên dưới cấp n là ma trận có các phần tử nằm phía dưới trên đường chéo chính đều bằng 0. VD 3. A 1 0 0 -1 -2 ì 1 là ma trận tam giác trên k0 0 3 0 0 7 0ì B 4 1 .-1 5 0II 2 là ma trận tam giác dưới. Ma trận đối xứng cấp n là ma .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.