Hàm số- hàm lượng giác ngược-hàm hyperbol

Các khái niệm cơ bản: 1. Định nghĩa hàm số 1 biến: Cho Hàm số f từ tập hợp D vào R là một ánh xạ (quy tắc) tương ứng với mỗi giá trị với duy nhất 1 giá trị . Ký hiệu | Hàm sô - Hàm lượng giác ngược - Hàm hyperbol Nguồn I. Các khái niệm cơ bản 1. Định nghĩa hàm sô 1 biến Cho Hàm số f từ tập hợp D vào R là một ánh xạ quy tắc tương ứng với mỗi giá trị í với duy nhất 1 giá trị - . Ký hiệu ĩ - D c ỉì R r I y fự - D được gọi là miền xác định của hàm số. Tập họp tất cả cá giá trị y thỏa y f x được gọi là tập giá trị của hàm số. Ký hiệu 2. Đơn ánh - Nếu với mỗi phần tử y thuộc miền giá trị T tồn tại duy nhất 1 giá trị x X sao cho y f x thì f được gọi là đơn ánh ánh xạ 1-1 . Nghĩa là . . 3. Hàm sô đồng biến hàm sô nghịch biến Cho hàm số 1. Hàm số y f x được gọi là hàm sô tăng nghiêm ngặt đồng biến trên D khi và chỉ khi E D J 2 í jq í-1 2 2. Hàm số y f x được gọi là hàm sô giảm nghiêm ngặt nghịch biến trên D khi và chỉ khi D r- r2 xr-3 3. Hàm số đồng biến hoặc nghịch biến trên X được gọi là hàm đơn điệu trên X. 4. Hàm số y f x được gọi là hàm số không giảm trên X khi và chỉ khi û E D r r2 . ộr-3 5. Hàm số y f x được gọi là hàm số không tăng nghịch biến trên X khi và chỉ khi E D r r2 4. Hàm số chẵn hàm số lẻ - Tập X đối xứng qua 0 D được gọi là tập đối xứng qua 0 nếu E D - r e -Y Ví dụ 1 là tập đối xứng qua 0. Thật vậy - Hàm số y f x được gọi là hàm chẵn trên D nếu D đối xứng qua 0 và . . E D - Hàm số y f x được gọi là hàm lẻ trên D nếu X đối xứng qua 0 và . . E D - Đồ thị hàm số chẵn đối xứng qua trục tung đồ thị hàm số lẻ đối xứng qua gốc tọa độ. 5. Hàm số tuần hoàn Hàm số y f x được gọi là hàm số tuần hoàn trên D nếu tồn tại số T khác 0 sao cho Số dương bé nhất trong số các giá trị T thỏa mãn được gọi là chu kỳ của hàm số tuần hoàn. Ví dụ y sinx là hàm số tuần hoàn với chu kỳ T 2n. Hàm số y c const hằng số là 1 hàm tuần hoàn nhưng không có chu kỳ 6. Hàm số bị chặn - Hàm số y f x bị chặn dưới khi và chỉ khi tồn tại í sao cho a. E D - Hàm số y f x bị chặn trên khi và chỉ khi tồn tại C sao cho e D - Hàm số y f x bị chặn khi và chỉ khi tồn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    531    2    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.