Biến cố và quan hệ giữa các biến cố

Phép thử và biến cố: Việc thực hiện một nhóm các điều kiện cơ bản để quan sát một hiện tượng nào đó được gọi là một phép thử còn hiện tượng có thể xảy ra trong kết quả của phép thử được gọi là biến cố. | Biến cố và quan hệ giữa các biến cố Nguồn - Phép thử và biến cố Việc thực hiện một nhóm các điều kiện cơ bản để quan sát một hiện tượng nào đó được gọi là một phép thử còn hiện tượng có thể xảy ra trong kết quả của phép thử được gọi là biến cố. Thí dụ 1. Tung một con xúc xắc là một phép thử còn việc lật lên mặt nào đó là biến cố. 2. Bắn một phát súng vào bia thì việc bắn súng là phép thử còn viên đạn trúng bia hay trật bia là biến cố. 3. Từ một lô sản phẩm gồm chính phẩm và phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm việc lấy sản phẩm là một phép thử. Còn lấy được chính phẩm hay phế phẩm là biến cố. Như vậy ta thấy rằng một biến cố chỉ có thể xảy ra khi một phép thử gắn liền với nó được thực hiện. - Các loại biến cố Trong thực tế ta có thể gặp các loại biến cố sau đây a Biến cố chắc chắn là biến cố nhất định sẽ xảy ra khi thực hiện phép thử. Biến cố chắc chắn được ký hiệu là U. Thí dụ 1. Khi thực hiện phép thử tung một con xúc xắc gọi U là biến cố xúc xắc xuất hiện mặt có số chấm nhỏ hơn hoặc bằng sáu thì U là biến cố chắc chắn. 2. Gọi U là biến cố nước sôi ở nhiệt độ 1 dưới áp suất 1 atm thì U là một biến cố chắc chắn. b Biến cố không thể có là biến cố không thể xảy ra khi thực hiện phép thử. Biến cố không thể có được ký hiệu là V. Thí dụ 1. Khi tung một con xúc xắc. Gọi V là biến cố xuất hiện mặt 7 chấm V là biến cố không thể có. 2. Biến cố nước sôi ở nhiệt độ 1 với 1 atm là biến cố không thể có. c Biến cố ngẫu nhiên là biến cố có thể xảy ra hoặc không xảy ra khi thực hiện phép thử. Các biến cố ngẫu nhiên thường được ký hiệu là A B C hoặc là X -4 . Thí dụ Khi tung một đồng xu gọi A là biến cố xuất hiện mặt chữ thì A là biến cố ngẫu nhiên. Tất cả các biến cố ta gặp trong thực tế đều thuộc một trong ba loại biến cố trên. Tuy nhiên biến cố ngẫu nhiên là loại biến cố thường gặp hơn cả. - Mối quan hệ giữa các biến cố Định nghĩa 1 Hai biến cố tương đương Biến cố A và B được gọi là hai biến cố tương đương ký hiệu là A B . Nếu A xảy ra thì

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
206    44    3    03-12-2023
114    44    2    03-12-2023
136    246    2    03-12-2023
72    42    3    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.