Phương pháp viết một bản báo cáo

Công tác chuẩn bị: - Phải xác định đựơc mục đích yêu cầu của bản báo cáo, báo cáo thường kỳ hay báo cáo chuyên đề, từ đó mới có cơ sở để xây dựng đề cương báo cáo. - Xây dựng đề cương khái quát. | Phương pháp viết một bản báo cáo Nguồn Công tác chuẩn bị - Phải xác định đựơc mục đích yêu cầu của bản báo cáo báo cáo thường kỳ hay báo cáo chuyên đề từ đó mới có cơ sở để xây dựng đề cương báo cáo. - Xây dựng đề cương khái quát. - Tùy theo mỗi loại báo cáo mà người soạn thảo lựa chọn một bố cục cho thích hợp ngoài những phần tiêu đề tên cơ quan tên báo cáo. phần nội dung thường có 3 phần nhỏ Phần 1 - Đánh giá tình hình hoặc mô tả sự việc hiện tượng xảy ra. Phần 2 - Phân tích nguyên nhân điều kiện của sự việc hiện tượng đánh giá tình hình xác định những công việc cần tiếp tục giải quyết. Phần 3 - Nêu những phương hướng nhiệm vụ chính để tiếp tục giải quyết các biện pháp tổ chức thực hiện những tồn tại đang cần giải quyết những nhiệm vụ tiếp tục đặt ra. - Thu thập tài liệu số liệu để đưa vào báo cáo. - Chọn lọc tài liệu tổng hợp sự kiện và số liệu phục vụ các yêu cầu trọng tâm của báo cáo. - Đánh giá tình hình qua tài liệu số liệu một cách khái quát. - Dự kiến những đề xuất kiến nghị với cấp trên. Xây dựng dàn bài - Mở đầu Có thể nêu những điểm chính về nhiệm vụ chức năng của tổ chức về chủ trương công tác do cấp trên định hướng xuống. Đồng thời nêu những điều kiện hoàn cảnh có ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các chủ trương và nhiệm vụ trên. - Nội dung chính Kiểm điểm những việc đã làm những việc chưa hoàn thành. Những ưu khuyết điểm của quá trình thực hiện. Đánh giá kết quả rút ra bài học kinh nghiệm. Lưu ý Có thể đánh giá những công việc chủ yếu của đơn vị theo từng nội dung công việc. Nếu là báo cáo tổng hợp có thể kiểm điểm riêng từng nội dung nhiệm vụ gồm kiểm điểm công việc đã làm và chưa làm đựơc đánh giá ưu khuyết điểm và tìm nguyên nhân tồn tại riêng đối với từng lĩnh vực công tác từng nhiệm vụ được giao. - Kết luận báo cáo Phương hướng mục tiêu phấn đấu tiếp tục. Nhiệm vụ cụ thể khắc phục các tồn tại khuyết điểm. - Các biện pháp tổ chức thực hiện Những kiến nghị với cấp trên. Nhận định những triển vọng. Viết dự thảo báo cáo - Báo cáo

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.