DANH MỤC TRỌNG SỐ CÁC YẾU TỐ VHDN

Tham khảo tài liệu 'danh mục trọng số các yếu tố vhdn', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Danh mục trọng số các yếu tố VHDN by Ngo QuangThuat DANH MỤC TRỌNG SỐ CÁC YẾU TỐ VHDN Phần phân lọai các yếu tố dưới đây chỉ mang tính chất tương đối. Bản thân các yếu tố trong mỗi doanh nghiệp là khác nhau do bị ảnh hưởng bởi yếu tố lịch sử yếu tố về văn hóa doanh nhân và yếu tố sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp. Các yếu tố trong phần 17 yếu tố dưới đây được phân lọai làm 03 lọai như sau Yếu tố 1 có ý nghĩa quan trọng nhất đến VHDN gồm các yếu tố sản phẩm Biểu tượng Ngôn ngữ khẩu hiệu Phong cách giao ngữ Sứ mạng của tổ chức triết lý kinh doanh Tri thức của doanh nghiệp Tính cách của doanh nghiệp Niềm tin. Các yếu tố này có hệ số 2 7 yếu tố Các yếu tố 2 Các nghi lễ Giai thoại Quy trình thủ tục hướng dẫn các biểu mẫu Phong cách lãnh đạo Lý tưởng Chuẩn mực đạo đức. Các yếu tố này có hệ số 7 yếu tố Các yếu tố 3 còn lại có hệ số 3 yếu tố . Từ đó ta có bảng phân lọai trọng số như sau Sử dụng phương trình tổng các yếu tố 1 tổng các yếu tố 2 tổng các yếu tố 3 10 - 7x 2 7x 3x 10 x 10 Stt Yếu tố Trọng số Diễn giải 1 Kiến trúc của Doanh nghiệp 2 Sản phẩm 3 Máy móc công nghệ 4 Các nghi lễ 5 Giai tho ại 6 Biểu tượng 7 Ngôn ngữ khẩu hiệu 8 Phong cách giao ngữ 9 Sứ mạng của tổ chức triết lý kinh doanh 10 Tri thức của doanh nghiệp 11 Quy trình thủ tục hướng dẫn các biểu mẫu 12 Phong cách lãnh đạo 13 Sự phân chia quyền lực 14 Tính cách của doanh nghiệp 15 Lý tưởng 16 Niềm tin 17 Chuẩn mực đạo đức Version Page 1 of

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
48    118    4    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.