CHECK LIST CÁC LỌAI NGHI LỄ TRONG DN

Khi tổ chức các lọai nghi lễ này, cần lưu ý một số điểm sau: + Phải mang tính chuyên nghiệp, một nghi lễ cẩu thả sẽ dẫn tới những “niềm tin” không tốt ở nhân viên và người dự”. Do vậy, mục tiêu trước mắt có thể đạt được mà lợi ích không đạt được. + Các nghi lễ phải được công bố, phải được thấu hiểu trong nhân viên rằng đó là những họat động thường kỳ của doanh nghiệp, mục đích ý nghĩa của chúng. + Có phải xảy ra thường xuyên định kỳ trong thực tế. . | Danh mục các nghi lễ của DN by Ngo QuangThuat CHECK LIST CÁC LỌAI NGHI LỄ TRONG DN Khi tổ chức các lọai nghi lễ này cần lưu ý một số điểm sau Phải mang tính chuyên nghiệp một nghi lễ cẩu thả sẽ dẫn tới những niềm tin không tốt ở nhân viên và người dự . Do vậy mục tiêu trước mắt có thể đạt được mà lợi ích không đạt được. Các nghi lễ phải được công bố phải được thấu hiểu trong nhân viên rằng đó là những họat động thường kỳ của doanh nghiệp mục đích ý nghĩa của chúng. Có phải xảy ra thường xuyên định kỳ trong thực tế. Stt Lọai nghi lễ Ghi chú 1 Giới thiệu thành viên mới 2 Giới thiệu quyết định bổ nhiệm mới 3 Chuyển giao công tác 4 Cho một nhân viên xin nghỉ việc 5 Phát phấn thưởng cuối năm 6 Phát phần thưởng trong các cuộc thi thể thao văn nghệ 7 Phát phần thưởng theo phong trào do công ty đề xuất 8 Phát phần thưởng khi thòan thành dự án 9 Các cuộc họp thường kỳ 10 Ngày thành lập doanh nghiệp 11 Ngày gi ỗ tổ 12 Ngày hội sáng tạo 13 Ngày 8 3 14 Ngày 20 10 15 Các cuộc thi đấu thể thao thường kỳ 16 Các cuộc thi văn nghệ nấu ăn cắm hoa .mang tính chất thường kỳ 17 Du lịch dã ngọai thường kỳ 18 Lễ hội doanh nghiệp Version Page 1 of

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    141    16    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.