Sổ tay chất lượng

Sổ tay chất lượng này nhằm xác định và mô tả. Hệ thống quản lý và chất lượng của công sổ tay này cũng mô tả trách nhiệm-quyền hạn của các cán bộ quản lý nhân viên đối với chất lượng,cách thức đáp ứng của công ty đối với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 và cách thức đáp ứng các yêu cầu của khách hàng cũng như đáp ứng các yêu cầu của luật định | SO TAY CHAT LƯƠNG MỤC LỤC Trang CHƯƠNG MỞ ĐÂU Giới thiệu ve Công ty 5 CHƯƠNG 1 Phạm vi áp dung 7 Phạm vi 7 Loại trừ 7 CHƯƠNG 2 Tiệu chuán thám kháo 8 CHƯƠNG 3 Thuật ngừ vá định nghĩá 8 CHƯƠNG 4 Hệ thông quán ly chất lừỢng 9 Các yệu cáu chung 9 Yệu cáu vệ hệ thông tái liệu 9 CHƯƠNG 5 Trách nhiệm củá lánh đáô 11 Cám kết củá lánh đáô 11 Hừớng váô khách háng 11 Chính sách chất lừỢng 12 Hôách định 12 Trách nhiệm quyện hán vá tráô đổi thông tin 13 Xệm xệt củá lánh đáô 15 CHƯƠNG 6 Quán ly nguôn lừc 16 Cung cấp nguôn lực 16 Nguôn nhán lừc 16 Cớ sớ há táng 16 Môi trừớng lám việc 16 CHƯƠNG 7 Táô sán phấm 18 Hôách định việc táô sán phấm 18 Các quá trình liện quán đến khách háng 18 Thiết kế vá phát triển 18 Muá háng 19 Sán xuất vá cung cấp dịch vu 19 Kiệm sôát phừớng tiện thệô dôi vá đô lừớng 20 CHƯƠNG 8 Đô lừớng phán tích vá cái tiến 21 Khái quát 21 Thệô dôi vá đô lừớng 21 Kiệm sôát sán phấm không phu hỢp 22 Phán tích dừ liệu 23 Cái tiến 23 Trang 1 CHƯƠNG MỞ ĐẦU GIỚI THIỆU VỀ CONG TY Tên Công ty Địa chỉ Điên thoai Fax Email I. Sự hình thanh Cong ty II. Các san phẩm dịch vụ chủ yếu III. Định hướng phát triển trong giái đoạn tù nay đến nám 2006 Trang 2 CHƯƠNG 1 PHAM VI AP DUNG - So tay chất lượng này nhằm xác định và mô tả Hệ thông quản ly chất lượng cua Công ty. Hệ thông quản ly chất lượng cua Công ty được mô tả trong sô tay nảy đáp ứng thệô tiệu chuản TCVN ISO 9001 2000. - Trông sổ tay nảy cung mô tả trảch nhiệm-quyện han cua cảc cản bô quản ly vả nhản viện đôi vôi chất lượng cach thöc đảp ứng cua Công ty đôi vôi cảc yệu cảu cua tiệu chuan TCVN ISO 9001 2000 vả cảch thức đảp ứng cảc yệu cảu cua khảch hảng cung như đảp ưng cảc yệu cảu cua luật định. - Sô tay nảy được kiểm sôảt thệô Thủ tục kiểm soát tài liệu. 1. Phạm vi áp dụng - Hệ thông quản ly chất lượng được mô tả trông Sô tay chất lượng nảy được xảy dựng vả ap dung tai Tru sợ cua Công ty tai sô vả chi nhảnh tai sôi - Hệ thông quản ly chất lượng được mô tả trông STCL nảy được xảy dựng vả ảp dung chô cảc hôảt đông sản xuất

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
25    51    2    06-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.