Thủ tục đánh giá nội bô

Tham khảo tài liệu 'thủ tục đánh giá nội bô', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | __ _ z_z _ _ THU TỤC ĐÁNH GIA NỘI BỘ 1. Mục đích Thu tuc này được lập ra để thực hiện việc đánh giá các hệ thông quản ly nội bộ để đàm bàô ràng việc áp dụng phu hợp vôi các Hệ thông quàn ly tượng ứng ợ dang vàn bàn đông thôi đàm bàô hệ thông này phu hợp thích hợp và cô hiệu quà đệ đát được muc tiệu vá chính sách củà Công ty. 2. Phạm vi Thu tục này áp dụng cho tất cả các hoạt động đánh giá nội bộ và bao gom cả quá trình lập kế hoách đánh giá chương trình đánh giá tiến hánh đánh giá lập báo cáo vá các theo doi tiếp theo. Đái diện lánh đáo chịu trách nhiệm kiếm soát quá trình náy. 3. Định nghĩa Các thuát ngữ sư dung trong thu tuc náy thếo các tiếu chuẩn tương ưng má Cong ty áp dung. Các tư viết tát ĐGV KPH TBĐG BQLHT Đánh giá viện Khong phu hơp Trương bán đánh giá Bán quán ly hệ thong 4. Nội Dung Lưu đồ 1 Người thực hiên ĐDLĐ Bàn đành già ĐDLĐ Bàn đành già ĐDLĐ Bàn đành già Bp đườc đành già Bàn đành già Bp đườc đành già Bàn đành già Bp đườc đành già Bàn đành già Bp đườc đành già Bàn đành già Bàn đành già NV lưu trự Cong việc Tài liệu Biểu mau Yêu càu đành già Lịch đành già Chường trình đành giá Phê duyệt Chuẩn bị đánh giá Triện khài đành già Thực hiện đánh giá Đông ý không Họp kết thúc SựỶiệc KPH Báo cáo Kết quả đánh giá không Viết báo cáo KPH Đề xuất hành động khác phục Thực hiện hành động khác phục Phát hành CAR Đánh giá hành Tìm nguyên nhân Hoàn tất đánh giá Báo cáo ĐDLĐ - Lịch đành già - Chường trình đành già - Biệ u kiệ m trà - Phiếu CAR - Phiệu CAR mời Bàô càô Tông IGiàc đôc - Bàô càô đành già 2 Xuyên suốt quá trình thực hiện đánh giá các Hệ thong quản ly nội bộ cua Công ty là cuộc đánh giá độc láp dung đê thu tháp các báng chứng khách quan ráng các Chính sách Thu tuc hôác các yêu cáu đáng tôn tái đứỢc đáp ứng bởi vì nô đánh giá tính hiệu lực vá hiệu quá củá các Hệ thông quán ly tứởng ứng. Nội dung Ke hoạch đánh giá Ít nhất môt nám hái lán hôác dô yệu cáu đôt xuất ĐDLĐ hôác BQLHT láp kế hôách đánh giá nôi bô đệ xác định xệm Hệ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
101    172    2    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.