Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ

Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ | _ z _ _ . z _ _ z_ _ z _ _ zs _ _ zs BAO CAO KET QUA ĐÁNH GIA NỘI BỘ Kính gửi Tổng Giam đốc Hôm nay tôi xin được báo cáo kết quả cuộc đánh giá chất lượng nội bộ được thực hiến trong thôi gian từ . . sáu Stt Điêu khoán Mô tậ sự không phù hợp Đánh giá mưc đo Ghi chu NCM Không phù hợp lớn NCm Không phù hợp nhô OBS Lưu ý Tông công .NC .OBS Kêt lùận Đe nghị Kính trình Tông Giậm dôc dùýêt Đái diên lánh đáo Nôi gưi - Tong Giám đôc - Các BP liên quán Đái diên lánh đạo Lưu

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.