Thủ tục xem xét của lãnh đạo

Thủ tục này quyết định cách thức tổ chức cuộc họp xem xét của lãnh đạo định kì để đánh giá sự phù hợp và hiệu quả của các hệ thống quản lý đã ban hành | THU tuc XEM xEt cUa lanh ĐẠO 1. Mục đích Thu tuc nay quy định cach thức to chức cac cuộc hop xem xet cua lanh đạo định ky để đánh gia sứ phu hợp va hiệu qua cua cac He thong quan ly đa ban hanh. 2. Pham vi Thu tuc nay ap dung cho cac cuọc hop xem xet cua Ban Lanh Đao Cong ty. Cac cuôc hop đứỢc tiến hanh đe phan tích va xứ ly cac vấn đe thứông ngay khong thuôc pham vi cua Thu tuc nay. 3. Định nghĩa Cac thuật ngứ trong Thu tuc nay đứỢc sử dung theo cac tieu chuẩn tứông ứng ma Cong ty ap dung. Cac định nghĩa Xem Xet Hanh đông đứỢc tiến hanh đe đam bao sứ thích hợp thoa đang va hiẹu lức cua mọt đoi tứỢng đe đat đứỢc cac muc tieu đa lap 4. Nội dụng Lưu đồ 1 minh Noi dung 2 Việc xem xét cua lanh đạo được tiến hành ít nhất một năm một lần đối. với Hệ Thông Quản Ly Môi Trướng ISO 14001 1996 Hệ Thông Quàn Ly Chất Lượng ISO 9001 2000 và Hệ Thông Quàn Ly Tràch Nhiệm Xà Hội SA 8000 2001 là hài làn năm dưới sự chu trì cua Tong Giảm Dóc. Sàu khi cô thông bào hop xệm xệt lành đàô thì càc bộ phàn làp bào cào xệm xệt lành đàô trình lện DDLD tông hớp. DDLD chịu tràch nhiệm chuẩn bị nôi dung bào cào thệô biểu màu Bào cào xệm xệt củà lành đàô thới giàn và dành sàch ngựới thàm dự trình TGD phệ duyệt. TGD triệu tàp và chu trì cuôc hop xệm xệt củà lành đàô. Nôi dung củà cuôc hop xệm xệt bàô gôm môt vài muc hoàc toàn bô càc muc dưới đày Việc thực hiện càc chính sàch và muc tiêu Những thày đổi cô thệ ành hướng đến thới giàn quàn ly Việc thực hiện hiệu quà củà quà trình hệ thông Biện bàn củà cuôc hop xệm xệt lành đàô ky trước Càc kết quà đành già nôi bô bện ngoài và bện thư bà Càc y kiến khiếu nài củà khàch hàng và cớ quàn kiểm trà càc bào cào sàn phàm không phu hớp Càc hành đông khàc phuc-phong ngưà Càc mục tiệu quàn ly càn thực hiện cho thới giàn tới càc vấn đệ liện quàn đến yệu càu cuà khàch hàng và thu tuc mới Nhu càu vệ nguôn lực kế hoàch huấn luyện và đào tào Tính hiệu quà tính phu hớp củà Hệ thông quàn ly Càc vấn đệ phàt sinh. Nội dung cuộc

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.