Thủ tục khắc phục phòng ngừa

Đảm bảo việc thực hiện tốt các yêu cầu của các hệ thống quản lý và quy định của công ty đồng thời đáp ứng tốt các yêu cầu của các bên quan tâm. | THU TỤC KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA 1. Mục đích Đảm bảo việc thực hiện tot các yêu cầu cua các Hệ thông quản ly và Qui định cua Công ty đông thời đáp ứng tôt các yêu càu cua các Bên quan tàm. 2. Phạm vi Tất cá các yêu cáu cua các Bên quan tám vá toán thê CBCNV cua Công ty. 3. Định nghĩa Thêô các định nghĩa cua các bô tiêu chuan quán ly tường ứng má công ty áp dung. Người phát hiện Các bên quan tám vá hôác các bô công nhán viên Công ty. Một so tư viết tắt - Đại diên lánh đaô - Trách nhiêm xá hôi ĐDLĐ TNXH 4. Nôi dụng Phòng TCHC Trang 1 Người thực hiên Trường các bộ phận ĐDLĐ Trưởng các bộ phán Trưởng bộ phán cộ sự khộng phù hởp Trưởng bộ phán cộ sự không phù hởp Trưởng bộ phán cộ sự khộng phù hởp tgđ đDlđ Trường bộ phận cộ sự khộng phu hờp Trường bộ phận phát hiên ĐdLĐ ĐDLĐ Người thực hiên LƯU ĐỒ HANH ĐỘNG KHAC PHỤC Qui trình LƯU ĐỒ HANH ĐỘNG PHÒNG NGỪA Qui trình Tái liêu Phiêu CAR Phiêu CAR Phiêu CAR Phiêu CAR Phiêu CAR Phiêu CAR Phiếu CAR sổ thêộ dội CAR Phiếu CAR sộ thêộ dội CAR Sộ thêộ dội CAR Tái liêu Phòng TCHC Trang 2 Trưởng các bộ phận ĐDLĐ Trưởng các bộ phận Trưởng bộ phận cộ nhu cáu HĐPN Trưởng bộ phận cộ nhu cáu HĐPN Trưởng bộ phận cộ nhu cậu HĐPN TGĐ ĐDLĐ Trưởng bộ phận cộ nhu cậu HĐPN Trưởng bộ phận phật hiện ĐDLĐ ĐDLĐ Phiện CAR Phiện CAR Phiện CAR Phiện CAR Phiện CAR Phiện CAR Phiếu CAR sổ thệộ dội CAR Phiếu CAR sộ thệộ dội CAR Sộ thệộ dội CAR Cam ket của Công ty Công ty cam kết san sàng đáp ứng yêu cầu cua các Bên quan tâm và toàn the CBCNV cua Công ty vê sự phu hợp va hay không phu hợp với Chính sach Qui định cua Công ty va hoac thêô yêu cau cua cac tiêu chuan ma Công ty ap dung. Công ty không ky luật va hôac phan biêt đôi xự đôi với bất ky CBCNV naô cung cấp thông tin liên quan đến viêc thêô dôi thực hiên cac tiêu chuẩn. Phòng TCHC Trang

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.