Thủ tục bảo trì thiết bị

Thủ tục này quy định lập kế hoạch và kiểm tra việc bảo trì thiết bị, máy móc trong quá trình thưc hiện quy trình công nghệ sản xuất. | THỦ TỤC BAO TRÌ THIET BỊ 1. Mục đích Thu tục này quy định lập kế hoạch và kiểm tra việc bảo trì thiết bị máy móc trong quà trình thực hiện qui trình cong nghệ sàn xuất. Việc bào trì nhàm hạn chế phong ngừà những sự cô rui ro do mày moc thiết bị gày nến làm ành hưởng đến kế hoàch và tiến đo sàn xuất và gày tàc động đến moi trưởng. 2. Phạm vi Ap dung cho mọi hoàt đọng củà càc bo phân sử dung thiết bị mày moc co ành hưởng đến hế thong quàn ly chất lưởng và mOi trưởng trong Cong ty. 3. Định nghĩa Bào trì thiết bị mày moc Hành động đưởc tiến hành thếo định ky bàng càc phưởng tiến đế đàm bào sự vàn hành càc thiết bị mày moc đưởc liến tuc. Càc thuàt ngữ sư dung trong thu tuc này phu hởp vởi tiếu chuẩn ISO 9001 2000 và ISO 14001 1996 Càc tư viết tàt TBMM Thiết bị mày moc 4. Nội dụng 1 Người thực hiên To trường bao trì Trường bộ phận cấp trên To trường bao trì Bộ phận bao trì To trường bao trì Trường bo phạn cấp trên To trường bao trì Trường bo phân cấp trên Tong Giam đô c Nhân viên bao trì Bộ phân bâo trì B0 phân cộ nhu câu bâo trì Tộ trưởng bâo trì Bộ phân bâo trì Quy trình Tai liêu - Biểu mâu Dânh muc thiêt bị mây moc Bang kế hoach khảo sat Hường dan cong việc bão trì Lịch bao trì Bâng dư tru Thu tuc kiêm soât ho sở 2 Thuyết minh Nội dung I Nhu cầu bao trì thiết bì Do việc bầo trì thiết bì mầy moc rất quan trong trong quầ trình thực hiến qui trình cong nghệ sần xuất nến nhu cầu bầo trì đựỢc đặt ra nhầm han chế phong ngựa những sự co rui ro do mầy móc thiết bì gầy nến lầm anh hựỢng đến kế hoạch vầ tiến đo sần xuất. II Lầp Danh muc Tất cầ cầc thiết bì mầy moc hiên đang sử dung phu hỢp đoi vôi cầc yếu cầu sần xuất BỌ phần sửa chựa bầo trì phoi hỢp cung TrựỢng bo phần sử dung lầp danh muc tựng loai thiết bì riệng biết đế thếo doi vầ đế chuấn bì thay thế hoầc sựa chựa trình TrựỢng phong ky thuầt phế duyết. III Lầp kế hoach khao sầt Cần cứ nhựng mầy moc thiết bì đang sử dung vầ tuy thếo tính nang vầ cong nang cuầ thiết bì chuyến dung Bộ phần bầo trì sế lến kế hoach

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    692    1    10-12-2023
144    43    2    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.