Lịch bảo trì thiết bị

Lịch bảo trì thiết bị | LỊCH BẢO TRÌ THIET BỊ Tên thiết bị . STT Tên cum chi tiết Thang Ghi chu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 GHI CHÚ O Chưa thực hiện X Đã thực hiện Trưởng phòng ky thuật Người .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.