Thủ tục kiểm soát hồ sơ

Thủ tục này quy định cách thức xác định, thu thập, lập danh mục, sắp xếp, truy cập, lưu trữ, hủy bỏ hồ sơ của các hệ thống quản lý | THU TUC KIEM SOAT HO SƠ 1. Mục đích Thu tuc này quy định cách thức xác định thu thập lập danh mục sap xếp truy cập lưu trữ huy bo ho sơ cua các hệ thông quán ly. 2. Phạm vi Ap dung chô moi hô sơ liến quan đến các Hệ thông quán ly trong Công ty. 3. Nội dụng Lưu đồ 1 Người thực hiên Người co yêu cầu Trưởng Bộ phần Người đườc phần cộng Trưởng Bộ phần Người đườc phần cộng Người đườc phần cộng Người đườc phần cộng Người đườc phần cộng Người đườc phần cộng TGĐ T. Bộ phần - Khách hầng - Cờ quần bên ngộầi Người đườc phần cộng Quy trình Tai liệu Biểu mẩu Thông bao Danh mục HS BM ma số 0086 Dầnh mục HS BM mầ sộ 0086 Dầnh mục HS BM mầ số 0086 Dầnh mục HS BM mầ sộ 0086 Dầnh mục HS BM mầ sộ 0086 Biên bần huy HS 2 Thuyết minh Nội dung Xác định ho sơ lưu Đại diện Lanh đạo co nhiệm vụ kết hợp với cac Trưởng bo phận lien quan tập hợp cac loai ho sớ trong cong ty lap danh mục theo bieu mau 0086 trình Tổng Giam đốc phe duyẹt. Danh muc ho sớ cua Cong ty được chuyển cho tất ca cac bo phân lam can cư cho cac bo phân lap danh muc ho sớ cua moi bo phan. Ít nhất 1 nam 1 lan Đai diên lanh đao cua moi he thong xem xet lai danh muc ho sớ cua mình nham cap nhat va thay đoi danh muc ho sớ cho phu hớp với cac hoat động cua cong ty. Trong trướng hớp phat sinh loai ho sớ mới ngoài danh muc ho sớ cua Cong ty thì ngưới co nhu cau viết giấy đe nghị đến Trướng BỌ phan lien quan xin y kiến trướng hớp Trướng bo phan đong y thì chuyen len ĐDLĐ cac he thong co lien quan xem xet va phe duyet. Dai dien Lanh đao cap nhat vao danh muc ho sớ va pho biến cho cac bo phan thực hien. Dựa tren danh muc ho sớ cua Cong ty Trướng cac bo phan tap hớp cac loai ho sớ thuôc bo phan cua mình chỉ định mot nhan vien lap danh muc ho sớ cua bo phan theo biếu mau 0086. Nhán dáng vá phán loại ho sơ Khi tiến hanh ra soat thì toan bo cac ho sớ cua bo phan đước phan loai phu hớp theo danh muc ho sớ cua Cong ty. Viec phan loai ho sớ theo nguyen tac de tìm lưu đước lau dai. Cac ho sớ phu hớp đước cap nhat vao danh

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    75    2    21-05-2024
15    3    1    21-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.