Bảng định mức tồn kho tối thiểu

Bảng định mức tồn kho tối thiểu | BANG ĐỊNH MỨC TON KHO TOI THIEU Khách hang Mặt háng Má háng Thời gian sán xuất Stt Tên háng hoá nguyên phu liệu Qui cách Sô lượng ton kho tôi thiểu Đôn vị Ghi chu Ngáy tháng nám Tổng Giám Dổc Bộ phán ky thuát sán xuất Bộ phán cổ nhu cáu Trang

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.