Thủ tục xem xét hợp đồng

Thủ tục này quy định lập kế hoạch và xem xét việc đáp ứng các nhu cầu hiện tại và tương lai nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong đợi của khách hàng cũng như các bên quan tâm khác | THU TỤC XEM XÉT HỢP đồng 1. Mục đích Thu tục này quy định lập kế hoạch và xem xét việc đáp ứng các nhu cầu hiện tại vá tứơng lái nhám thoá mán nhu cáu vá mong đợi cua khách háng cung nhứ các bén quán tám khác. 2. Phạm vi Ap dung cho việc xem xét moi hợp đong má Cong ty thám giá ky kết. 3. Định nghĩa Các thuát ngữ sứ dung trong Thu tuc náy đứơc áp dung theo tiếu chuẩn ISồ 9001 2000. File thong tin khách háng - Các gop y củá khách háng ve máu cháo háng máu sán xuất. - Sự tháy đổi ve sô lứơng táng giám - Thong tin ve lênh xuất háng. - Các thong tin ve sứ cho phep củá khách háng trong quá trình sán xuất. Sứ thoá mán củá khách háng Lá sự cám nhán củá khách háng ve mức đo đáp ứng yeu cáu củá khách háng. Khiếu nái củá khách háng lá một chỉ so chung ve sứ thoá mán thấp củá khách háng nhứng viẹc khong co khiếu nái khong co nghĩá lá co sự thoá mán cáo củá khách háng. Các tứ viết tát 4. Nội dụng Phong KHKD Tráng 1 Người thực hiện Trình tự công việc Tài liệu can dung - Khách hàng - Nhàn viên KHKD - Trưởng phòng - TGĐ - Bò phàn làm màu - Nhàn viên KHKD - Trưởng phòng - TGĐ - Phòng KHKD - Trưởng phòng TGĐ - TGĐ - Phòng KHKD - Xí nghiêp sàn xuất - Cở sở già còng bên ngòài - Phòng KHKD - Nhàn viên kiểm sòàt hò sở - File thông tin khàch hàng - File xem xệt hờp đông - Fax mail. - Dự thàò hởp đòng Chiết tính già thành Bàò già Hờp đông đà ky - Bàng triển khai hờp đông nôi. - Bàn thanh ly nguyện phu liệu hờp đông - TT kiệm sôàt hô sờ Phông KHKD Trang 2 Thuyết minh nôi dung a Cập nhật yêu cầu của khách hàng Các thông tin khách hàng cung cấp bao gom thông tin ky thuật về san phẩm và nguyền phu liều sô lương đơn hàng thời gian giao hàng yều cáu báo giá. b Kiểm tra nàng lực - Phán tích máu bao gom thánh phán các loai nguyền phu liều yều cáu về ky thuát qui cách . nguyền phu liều các yều cáu ky thuát loai sán pham. - Xác định nang lực sán xuất bao gom thơi gian sán xuất bo phán sán xuất. Viềc xác định nang lực chu yếu lá dựa trền những hợp đong đá ky mát háng má khách .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.