Thủ tục kiểm soát thiết bị đo

Nhằm đảm bảo cho việc quản lý các thiết bị đo của công ty luôn đáp ứng đúng theo quy định về thiết bị đo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. | THỦ TỤC HIỆU CHUẨN KIỂM SOÁT THIỂT BỊ ĐO 1. Mục đích Nhằm đảm bảo cho việc quản ly các thiết bị đo cua Công ty luôn đáp ứng đúng theo qui định vệ thiết bị đo cua cơ quan nhá nứơc cô thám quyện. 2. Phạm vi Ẩp dung cho việc kiếm soát thiết bị đo trong phạm vi. 3. Đinh nghĩa Các thuật ngữ trong Thu tuc náy đứơc sứ dung phu hơp theo tiếu chuẩn ISO 9001 2000 vá ISO 14001 1996 Các từ viết tắt - Bán Tong Giám Đốc BTGĐ - Đái diện lánh đáo ĐDLĐ 4. Nôi dung Qui trình 1 Giai thích qui trình 2 a Lập danh mục thiết bị đo - To trưởng bảo trì lập danh mục thiết bị đo bao gom các thiết bị đo trong phạm vi xí nghiệp đang sư dụng. - Danh mục thiết bị đo phải hoán thảnh đáy đụ theo biệụ mảụ mả so 0106 b Lập lịch hiệụ chụận kiểm tra thiết bị đo lường - Trến cở sở kế hoach lảm việc cụa To bảo trì theo yệụ cảụ đoi vởi cảc thiết bị kiếm soảt thiết bị đo lả đưởc hiệụ chụản hay kiếm tra xảc nhản một nảm một lản lịch hiệụ chụan do To trưởng Bảo trì lảp thếo biếụ mảụ mả so 0107 - Lịch hiệụ chụan phải đưởc chụyến cho Trưởng BỌ phản cấp trến kiếm tra xảc nhản trưởc khi trình Tong Giảm Dóc phế dụyệt c Lập kệ hoạch hiệụ chụẩn kiểm tra xác nhận thiết bị đo lường - Kệ hoạch hiệụ chụan bao gom cảc nôi dụng saụ thởi gian hiệụ chụan cảc loai thiết bị hiệụ chụan nởi tiến hanh hiệụ chụan ngưởi thực hiện thếo biếụ mảụ 0108 - Kế hoach hiệụ chụan đưởc chụyến lến Tong Giảm Doc phế dụyệt cụng vởi lịch hiệụ chụan. d Thực hiện kệ hoạch hiệụ chụận - Ngưởi đưởc giao đi hiệụ chụan thực hiện thếo kế hoach hiệụ chụan trong qụả trình thực hiện nếụ co bất ky phảt sinh nảo thì ngựởi thực hiện phải thong bảo ngay cho To trưởng bảo trì đế xử ly. - Saụ khi hiệụ chụan xong ngưởi thưc hiện chụyến giao toan bo kết qụả lải cho To trưởng bảo trì bao gom thiết bị hiệụ chụan cảch xảc định dấụ hiệụ hiệụ chụan cảch bảo qụản thiết bị hiệụ chuan. ệ Xác định dấụ hiệụ hiệụ chụận To bảo trì dản mọt miếng giấy dản nệụ cảc thong tin saụ ngay hiệụ chụan tến thiết bị tến chư ky của ngưởi kiếm tra . vảo thiết bị đả đưởc

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.