Thủ tục bảo toàn và giao sản phẩm

Thủ tục này quy định cách thức đảm bảo rằng hàng hóa được xếp dỡ - lưu kho - bao gối - bảo quản và giao hàng đúng quy định nhằm tránh hiện tượng sử dụng sai, làm hỏng, làm suy giảm về chất lượng và mất mát. | THỦ TỤC BẢO TOÀN GIAO SẢN PHÀM 1. Mục đích Thu tục này qui định cách thức đảm bảo rằng hàng hoa được xếp dỡ - lưu kho -bao goi - bảo quản vả giảo hảng đung quy định nhảm trành hiến tượng sử dụng sải lảm hong lảm suy giảm vế chất lượng vả mất mảt. 2. Phạm vi Thu tuc nảy ảp dung cho moi sản phẩm do Cong ty muả vả cung cấp. 3. Định nghĩa Cảc thuảt ngứ trong thu tuc nảy được ảp dung phu hợp vỡi tiếu chuán ISO 9000 2000. Nguyến Vảt Liếu Vảt Tư NVL Cảc loại sản phấm do Cong ty muả vảo phuc vu cho quả trình sản xuất sản phấm. Thảnh Phẩm TP Sản phẩm do Cong ty sản xuất vả cung ứng cho khảch hảng 4. Nội dung Người thực hiên Nhân viên kho Nhân viên kho Thu kho Nhân viên kho Thu kho Nhân viên kho Thu kho Qui trình Tâi liêu HDCV xuất nhâp thânh phẩm phiếu nhâp kho Bảng lưu kho HDCV lưu kho sơ đồ sảp xếp lưu kho HDCV xuất nhảp thảnh phảm phiếu xuất hảng Hoả đơn xuất hảng 1. Nhận thông tin giao hàng - Khi hâng chuân bị hoân thânh Xường Hoân thânh sê co thong tin vê đờn hâng sô lường. cho Kho thânh phâm. - Kho thành phẩm chuẩn bị nơi để hàng hoa. 2. Lập chứng từ nhận hàng - Khi Xương Hoàn thành giao hàng và kho thành phẩm làm phiếu nhàp giữà bển giao và bển nhàn ky tển và sàu đo chuyển lển Bàn Tong Giàm Đốc ky chuyển một bàn sàng Phong Kế toàn lưu một bàn và Kho thành phàm lưu một bàn Xương Hoàn thành lưu mọt bàn. 3. Sắp xếp lừu kho - Trươc khi nhàp hàng khu thành phàm co tràch nhiệm sàp xếp màt bàng sạch sể và ngàn nàp gon gàng. - Hương dàn ngươi xếp hàng xếp hàng đung vị trí. - Làp sơ đo khu vực xếp hàng đoi vơi tưng đơn hàng cu thể hàng tuàn và khi nhàp thểm hàng thành phàm củà mà hàng mơi. - Hàng hoà củà moi mà hàng phài co tểm ghi ro mà hàng màu sizể. - Hàng hoà trong quà trình xếp dơ di chuyển phài nhể nhành trành và chàm đo vơ mểo thung càrtons. - Khong xếp hàng hoà ơ ngoài trơi. - Càc khu vực dể co nươc mưà hàt khi mưà lơn phài để hàng hoà trển pàlểt. 4. Giào hàng - Trươc khi xuất hàng Kho thành phàm kiểm trà từng đơn hàng thểo mà và Phong XNK làm lênh chuyển

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
39    54    2    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.