Thủ tục tiếp nhận và bảo quản tài sản khách hàng

Đảm bảo tài sản của khách hàng luôn được bảo quản một cách tốt nhất theo qui định của công ty và theo yêu cầu của khách hàng | THỦ TỤC TIẾP NHẬN VÀ BAO QUAN TÀI SÀN KHÀCH HÀNG 1. Mục đích Đảm bảo tài sản cua khách hàng luôn được bảo quản một cách tốt nhất theo qui định củả Công ty vả theo yeu cảu củả khảch hảng. Qui định cảch thưc tiếp nhận vả bảo quản tải sản củả khảch hảng 2. Phạm vi - Àp dung cho cảc loại nguyên phu liệu mảy moc thiết bị củả khảch hảng chuyến giảo cho Cong ty. - Đoi vôi cảc loải tải liệu thì ảp dung theo cảc qui định vê bảo mât tải liệu củả Cong ty. 3. Đinh nghĩa Cảc thuât ngữ trong thu tuc nảy ảp dung phu hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001 2000. Các từ viết tắt - Bản Tong Giảm Đoc BTGĐ - Đải diẹn lảnh đảo ĐDLĐ 4. Noi dụng Nguyên phụ liệu Trang 1 Trang 2 Nhận và kiểm tra Packing list Kho tiến hành sắp xếp lại khu vực để hàng hoa dự kiến khu vực để hàng chuẩn bị nhập. Tiến hành kiểm tra Pàcking list trựờng hợp thấy cắc so liệu trong Pàcking list khong ro ràng hoàc sài so vời thong tin mà kho nhàn đựợc thì tiến hành bào cho BỌ phàn Kế hoàch biết. Nhập hàng Khi nhàn đựợc thong bào củà khàch hàng vế viẹc hàng hoà đà nhàp càng Bộ phàn Xuất nhàp khàu tiến hành nhàn hàng thếo hựờng dàn cong viẹc xuất nhàp khàu. Kiểm trà hàng hoà - Kiếm trà so lựợng càn đong đo đếm tựng lo tựng kiên xàc định so lựợng thếo phựờng phàp đong dàng. - Kiếm trà chàt lựợng thế-o hựợng dàn củà bo phàn ky thuàt khàch hàng thế-o bàng màu goc hoàc bàng màu đựợc bo phàn ky thuàt xàc nhàn. - Kiếm trà vế qui càch xàc định kho chiều dài thế-o đung tài liẹu ky thuàt bàng màu. - Việc kiểm tra nguyên phụ liệu do KCS thực hiện tuy nhiên trong quá trình nhập xuất háng thì khi phát hiện loi nhán viên kho phái để các nguyên phu liệu bị loi riêng báo cho Thu kho cung vdi KCS xử ly. Khi co kết quá kiệm trá phái báo ngáy cho BỌ phán kế hoạch đê báo khách háng xử ly kịp thời. Nhập kho và sắp xếp hàng hoà Trang

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
29    172    4    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.